Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Γρηγόριος Δοχειαρίτης: «Λαλήστε. Μιλήστε. Φωνάξτε!… Αναμένουμε ομολογία και λόγο αφυπνιστικό!»


«ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΗΠΟΤΑΦΕΙΟΝ»

Μακαριστού Καθηγουμένου Γέροντα Γρηγορίου †
Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους 

Διάβασα στὸ Γεροντικό, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀρχαῖα βιβλία τοῦ μοναχικοῦ θεσμοῦ, ὅτι ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπάτησε μέρες καὶ μέρες μέσα στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ βρῆ τὸ κηποταφεῖο τοῦ Ἰαννῆ καὶ τοῦ Ἰαμβρῆ. 

Κι ἐγὼ χρόνια τώρα ψάχνω μὲ τὸν νοῦ μου νὰ βρῶ τὸ μεγαλύτερο νεκροταφεῖο τοῦ κόσμου. Εἶναι στὴν πολυάνθρωπη Ρωσσία; Εἶναι στοὺς ἀρχαίους λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς; Εἶναι στὴν εὐδαίμονα Ἀμερική; Καὶ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς συλλογισμούς, καλοὺς καὶ κακούς, κατέληξα σὲ ἕνα πολὺ πικρὸ συμπέρασμα... 

Εἶναι, μὴ τρομάξετε, οἱ ἐπίσκοποί μας στὴν Ἑλλάδα!

Χαλάει ὁ κόσμος, γκρεμίζονται τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ εὐκτήριοι οἶκοι Ἰεχωβάδων καὶ δαιμονολατρῶν γίνονται μὲ τὶς εὐλογίες τῶν κρατούντων!)· οὔτε μιλιὰ οὔτε λαλιά. 

Κατήντησαν σὰν τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν· μήτε βλέπουσι μήτε ἀκούουσι μήτε λαλοῦσι! Οἱ τάφοι τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ὁσίων πάντα λαλοῦν, θαυματουργοῦν, πληροφοροῦν, εὐωδιάζουν. Ἔχουμε σήμερα, δυστυχῶς, στὴν Ἐκκλησία ἕνα ζωντανὸ κοιμητήριο, ὅπου οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπερδύναμη στὸν κόσμο. 
Τὰ πολιτεύματα ὅλα θὰ καταστραφοῦν, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία ποτέ.

Λαλῆστε. Μιλῆστε. Φωνάξτε! Κουραστήκαμε νὰ περιμένουμε. Χαθήκαμε μέσα στὴν σιωπή σας. 

Σαχάρα ἡ Ἐκκλησία; Οὔτε βότανο φυτρώνει οὔτε ὀσμὴ εὐωδιᾶς ὑπάρχει. Ἀναμένουμε ὁμολογία καὶ λόγο ἀφυπνιστικό. Ζητοῦμε τὰ θεϊκὰ σημεῖα τοῦ ὄρους Σινᾶ. 

Θεοφανία ζητοῦμε. Μόνον ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ μᾶς τὴν δώση. Ὁ Μωυσῆς, ποὺ καθωδηγοῦσε τὸν λαὸ τὸν ἐκλεκτό, δὲν ἦταν μόνον πολιτικός, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὸς ὁδηγός. Αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία βγάλτε την πρὸς τὰ ἔξω μὲ διάθεση μαρτυρική, γιὰ ἀνάψυξη τῶν κουρασμένων καὶ πεφορτισμένων Χριστιανῶν καὶ ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.

Ἐὰν δὲν σμίξη καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία τὸ αἷμα της μὲ τὸ αἷμα τῶν ὁμολογητῶν καὶ μαρτύρων τῆς Εἰκονομαχίας καὶ τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, δὲν θὰ φέξη σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο.

Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς ἐπίσκοπος Ἀττικῆς Ἰάκωβος: «Προσέχετε, αὐτοὶ θὰ σᾶς βγάλουν τὰ ράσα καὶ θὰ σᾶς βάλουν νὰ περπατᾶτε στοὺς δρόμους μὲ παντελόνια».

Στὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ὅταν οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ ἀρχηγοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν Ἑλλάδα, ὁ δεσπότης καὶ ὁ παπᾶς κράτησαν τὸν λαὸ αὐτόν. Ἀπὸ τὴν βρακοζώνη τοῦ πολιτικοῦ μόνον οἱ ὀπαδοί του μποροῦν νὰ κρατηθοῦν καὶ ἂν μποροῦν κι αὐτοί. 

Τὸ φλάμπουρο ὅμως τοῦ ράσου ζωοποιεῖ τὸν λαό, τὸν ἡρωοποιεῖ, τὸν σώζει μὲ τὴν δύναμη τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ἀναστημένου Χριστοῦ. Βίρα τὶς ἄγκυρες, Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ βάλε πλώρη. Χαθήκαμε. Κυριολεκτικὰ ἀπωλεσθήκαμε.

Ἱερὲ κλῆρε τοῦ Θεοῦ, ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς, συνειδητοποιῆστε ὅτι ἡ πασχαλιάτικη λαμπάδα, μὲ τὴν ὁποία προσκαλεῖτε τὸν λαὸ στὸ ἀνέσπερο φῶς, τρεμοσβήνει. Ὄχι μόνον τὸ φῶς θὰ σβήσουν, ἀλλὰ καὶ τὴν λαμπάδα θὰ σᾶς πάρουν μέσα ἀπὸ τὰ χέρια σας. 

Κρατῆστε την σφικτὰ καὶ ἀναμμένη καὶ βροντοφωνῆστε: «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης 


Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ~ Ανακοίνωση Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους


«Ἄρχοντες λαοῦ συνήχθησαν κατά τοῦ Κυρίου
καί κατά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς)

Στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ὁ Χριστός ξανασταυρώνεται..

Ὁ Κυβερνῶν τά σύμπαντα ὑβρίζεται ὑπό κριτῶν ἀνόμων, πλήν τῶν ἀξιεπαίνων.

Ὁ «χριστός Κυρίου», ὁ βαπτισμένος λαός μας, στό στόχαστρο. Οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, ξένες καί ἐγχώριες, συνένοχοι στό ἐγχείρημα. «Ὁ δράκων ὠργίσθη» κατά τῶν «ἐχόντων τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ» (Ἀποκ. 12, 17). Ὅσοι δέν συμβιβάζονται μέ τίς ἐντολές τῶν παγκοσμιοποιητῶν εἰσέρχονται σέ μεγάλο πειρασμό. Ἀρχαί ὠδίνων ταῦτα.

Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος, ὁ Κλῆρος καί λαός, ὡμίλησαν, ὕψωσαν φωνήν οὐρανομήκη: «εἶναι ἔγκλημα»! Ἀλλ΄ εἰς ὦτα ἀρχόντων μή ἀκουόντων.Ἡμέρα ἀποφράς. Ὠχριᾷ ἡ Ἅλωσις· καί τῶν Πατρίδων, ἀκόμη, ἡ ἀποστέρησις. Πλήν, ἔστι δίκης ὀφθαλμός.

Οἱ βαρειές συνέπειες πέφτουν πλέον ἐπάνω στούς δικούς μας ὤμους, καί τῶν παιδιῶν μας. Καί ὁ ἡλικιωμένος, καί ὁ νεαρός, καί ὁ ἀγέννητος, ὅλοι θά τίς ὑποστοῦμε. Ἰδιαίτερα τά ἀθῶα παιδιά, γιά τά ὁποῖα ἑτοιμάζεται τό πιό ἐπαίσχυντο παιδομάζωμα.

Ὅ,τι ἀντίθεο νομοθετήθηκε, ἑδραιώθηκε ὡς κοινωνική δῆθεν πρόοδος. Καί ἡ μοιχεία, καί ἡ ἔκτρωση, καί τό αὐτόματο διαζύγιο. Τώρα ὁ “ὁμοφυλοφιλικός γάμος” θά ἐπιταχύνει τήν “πρόοδο”. Πέφτουμε ὅλο καί πιό χαμηλά. Παρασυρόμαστε στόν ἀνθρωποκεντρισμό, στήν εἰδωλολατρεία. Γιά εὐκολία, καί μέ εὐκολία. Εἶχε ἀπόλυτο δίκαιο ὁ Ἰονέσκο. Στό Παρίσι ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον γίνονταν ρινόκεροι. Ἕνας μόνο ἀντιστάθηκε λέγοντας: «Ἐγώ θά μείνω ἄνθρωπος». Γνωρίσαμε καί ζήσαμε τά δεινά τῆς σοβιετικῆς ἀθεΐας. Τώρα ὑφιστάμεθα τά φρικτά τῆς «λευκῆς Δαιμονίας» (ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος).

Ὅμως, ἄς ἔχουμε θάρρος. Ὁ Χριστός εἶπε: «Ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον». Ἡ Ἐκκλησία μένει εἰς τόν αἰῶνα.

Ἀπομένει νά ἀκυρώσουμε τόν νόμο στήν πράξη. Νά στηρίξουμε τά παιδιά μας στήν ἀρετή καί τήν σωφροσύνη.

Καί αὐτό θά εἶναι κάτι μεγαλειῶδες. Νά μείνουμε μέ τόν Χριστό. «Οὗτοι ἐν ἄρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐπικαλεσόμεθα» (Ψαλμ. 19,8 ). Δύναμή μας ἡ προσευχή. 

Ἡ Ἐκκλησία ἄλλωστε ὀφείλει νά καταφεύγει στήν «ἔρημο». Ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή ἡ προφητική ἔρημος. Μακρυά πάντως ἀπό τήν σύμπλευση μέ ἁμαρτωλά νομοθετήματα καί ἄνομους νομοθέτες. Ἄς μή μᾶς ἐπηρεάσει ὁ φόβος τῆς φτώχειας, τῆς κοινωνικῆς καί ψυχολογικῆς ἀπομόνωσης. Μᾶς συνοδεύει τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως. 

Σέ παρόμοιες περιπτώσεις οἱ ἅγιοι Πατέρες μας νίκησαν μέ τήν ἀνδρεία τους. Προτίμησαν τόν κόπο τῆς ἀρετῆς, καί, ὅταν χρειάσθηκε, τήν ἐξορία, τήν θλίψη, τήν στέρηση. Εἴτε ἐπρόκειτο γιά αἱρετικά δόγματα, εἴτε γιά ἀντιευαγγελικά ἤθη. Στήν Βαβυλώνα ἡ καλοπέραση δέν ἦταν τό φρόνημα τῶν Τριῶν Παίδων, ἀλλά ἡ ὑπομονή στήν Κάμινο. Ὁ πατριάρχης στήν Κων/πολη, ἐπί Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, συνέστησε κόλλυβα ἀντί γιά τά ἐπιβεβλημένα στήν ἀγορά εἰδωλόθυτα. Σύμβολο τῆς ἑκούσιας πτωχείας, χάριν τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά μείνει καθαρή ἡ συνείδησή μας, ἀνεπηρέαστη ἀπό δελεάσματα.

Ἡ νίκη ἀνήκει στό ἐσφαγμένο Ἀρνίο. Τελικά θά νικήσῃ ὁ Χριστός, ὁ Ἐσταυρωμένος. Καί ὅσοι θά εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ.

Συνεσταυρωμένοι μαζί Του. Ἀπό ἐμᾶς περιμένει νά Τόν ἀκολουθοῦμε. «Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β΄ Κορ. 6, 17). Γιά νά μείνει στήν ζωή μας.

Ἀνοίγει σέ λίγες μέρες τό Τριώδιο, πλησιάζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ ζωή τῆς μετανοίας δέν εἶναι φολκλόρ, οὔτε εὐσεβοφάνεια. Εἶναι ἡ ἔμπρακτη καί ἔμπονη ἀποστασιοποίηση ἀπό κάθε ἀνομία. Γιατί μᾶς περιμένει ἡ Ανάσταση!

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου

(16.2.2024)Όταν ο Απ. Πέτρος εμφανίστηκε στον άγιο Λέοντα Α’, πάπα Ρώμης και του διόρθωσε την επιστολή!


Ο Απόστολος Πέτρος εμφανίστηκε στον άγιο Λέοντα Α’, πάπα Ρώμης και του διόρθωσε την επιστολή προς τον Φλα­βια­νό Κωνσταντινουπόλεως εναντίον των αιρετικών Ευ­τυ­χέ­ως και Νεστορίου.

Άγιος Λέων Α΄ ο Μέγας, Επίσκοπος Ρώμης, απ’ τους Πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου (461)

Εορτάζει στις 18 Φεβρουαρίου

Όταν, συνεπεία των ραδιουργιών του αιρετικού Ευτυχούς, υποστηριζόμενου από τον ισχυρό υπουργό Χρυσάφιο, η ψευδοσύνοδος της Εφέσου που δικαίως χαρακτηρίστηκε ληστρική από τον ίδιο τον άγιο Λέοντα, καταδίκασε τον άγιο Φλαβιανό [16 Φεβρ.], ο πάπας, μόλις ενημερώθηκε, έσπευσε να αποδοκιμάσει με όλη την αυθεντία του τα γεγονότα...  

Συνεκάλεσε μία σύνοδο επισκόπων της Δύσεως, με σκοπό να ακυρώσει τα πρακτικά της παράνομης αυτής συγκέντρωσης και να αποκαταστήσει την αληθινή πίστη, όσον αφορά το Πρόσωπο του Χριστού. 

Μάλιστα, πριν ακόμη την ψευδοσύνοδο της Εφέσου, ο άγιος Λέων είχε απευθύνει μία θαυμαστή επιστολή στον πατριάρχη Φλαβιανό, στην οποία εξέθετε με πλήρη ενάργεια την πίστη της Εκκλησίας στην θεότητα του Χριστού.

Λέγεται ότι ο άγιος Λέων έγραψε την επιστολή αυτή, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, μετά από πολλές ημέρες νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής και ότι αφού την είχε γράψει, την έβαλε πάνω στον τάφο του αγίου Πέτρου, εκλιπαρώντας τον κορυφαίο των Αποστόλων να διορθώσει σε αυτήν κάθε σφάλμα που θα μπορούσε να είχε διολισθήσει, εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. 

Μετά σαράντα μέρες, ο άγιος Απόστολος φανερώθηκε σε αυτόν την ώρα της προσευχής, λέγοντας: «Είδα και διόρθωσα», και πράγματι, ανοίγοντας την επιστολή, ο άγιος Λέων την βρήκε διορθωμένη με το χέρι του αγίου Πέτρου. Η επιστολή αυτή που παραδόθηκε στους λεγάτους για να αναγνωσθεί στην Σύνοδο της Εφέσου, παραμερίσθηκε από τους αιρετικούς. 

Όταν όμως ο αυτοκράτορας Μαρκιανός και η αγία Πουλχερία συνεκάλεσαν την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος (451), αναγνώσθηκε αυτή επισήμως ενώπιον όλων των Πατέρων που την υποδέχθηκαν αναφωνώντας με μία φωνή: 

«Είναι η πίστις των Αποστόλων, είναι η πίστις των Πατέρων. Ο Πέτρος μίλησε δια στόματος Λέοντος!» 

(Από το βιβλίο: “Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας”, υπό Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου. Φεβρουάριος, 18. Εκδόσεις Ορμύλια)


*****
Το διάβασα και το διόρθωσα!

Ο αββάς Μη­νάς, ο κοι­νο­βιά­ρχης του ιδίου κοινοβίου, μας διηγήθηκε και τούτο, πως δηλαδή είχε α­κού­σει από τον ί­διο τον αββά Ευ­λό­γιο, τον επίσκοπο Α­λε­ξαν­δρεί­ας, που έλεγε:

«Πήγα στην Κων­σταν­τι­νού­πο­λη στον αρχιδιάκονο της Ρώμης τον κύρο Γρηγόριο, άνδρα ενάρετο, και μας διηγήθηκε για τον αγιότατο και μακαριότατο Λέοντα, τον πά­πα της Ρώμης, που αναφέρεται γρα­πτώς σ’ επιστολή της Εκκλησίας της Ρώμης. 

Όταν έγραψε την επιστολή προς τον Φλα­βια­νό τον πα­τριά­ρχη Κωνσταντινουπόλεως, εναντίον των κα­κω­νύ­μων Ευ­τυ­χέ­ως και Νεστορίου, έβαλε αυτό το γράμμα στον τάφο του κο­ρυ­φαί­ου των αποστόλων Πέτρου και με δεήσεις και νη­στεί­ες και ύπνους καταγής πα­ρα­κα­λού­σε τον πρωτοστάτη των μαθητών, λέγοντας:

“Σαν άνθρωπος παρέλειψα, ε­σύ όμως που σου έχει εμ­πι­στευ­θεί ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας μας Ι­η­σούς Χρι­στός την Εκκλησία και τον θρόνο, διόρθωσε το.”

»Μετά σαράντα μέ­ρες εμφανίσθηκε σ’ αυτόν ο απόστολος και του λέει: “Το διάβασα και το διόρθωσα.”

»Πράγματι α­φού πή­ρε την επιστολή από τον τάφο του αγίου Πέτρου, την άνοιξε και την βρήκε διορθωμένη από το χέ­ρι του αποστόλου!»

(Πηγή: Ιωάννου Μόσχου, Πνευ­μα­τι­κος Λειμών. Μετάφραση: Χρη­στος Μη­τσιου, Πα­τε­ρι­και Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη, 1987, σς 266-267.)


*****

Πριν από το θάνατό του, ο Λέων πέρασε σαράντα ημέρες νηστεύοντας και προσευχόμενος στον τάφο του Αγίου Πέτρου, ικετεύοντας τον να του φανερώσει αν είχαν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του. Ο Απόστολος Πέτρος εμφανίστηκε σε αυτόν και του είπε ότι όλες οι αμαρτίες του είχαν συγχωρεθεί, εκτός από τις αμαρτίες που είχαν να κάνουν με τη χειροτονία ιερέων...

έτσι είναι προφανές πόσο σοβαρή αμαρτία είναι να χειροτονεί κάποιος στην ιερωσύνη άνθρωπο που είναι ανάξιος. 

Ο άγιος έπεσε πάλι στην προσευχή μέχρι που πληροφορήθηκε ότι ακόμη και αυτές οι αμαρτίες του είχαν συγχωρεθεί. Ο Άγιος Λέων παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο το έτος 461 μ.Χ.  ~ Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Σχόλιο Π. κοινωνίας: Oσο για το τι μπορούν πραγματικά να κάνουν, ακόμη και σήμερα, 40 ημέρες έκτακτου πνευματικού αγώνος και νηστείας, δείτε και:Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

«Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς» ~ π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος


«Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς».

~ π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος

Μάλιστα κ. Πρωθυπουργέ, μάλιστα κ. Δημοσιογράφοι.

Τώρα πια οι Αρχιερείς και οι παπάδες δεν είναι οι «υπεύθυνοι» και «φωτισμένοι»

–που έκλειναν τους Ναούς, (πολλές φορές πριν και από τις ΚΥΑ),

–που μετρούσαν τα τετραγωνικά και τους συμμετέχοντες πιστούς,

–που έδιωχναν όποιον δε φορούσε μάσκα,

–που δεν χτυπούσαν τις καμπάνες και έκλειναν τα μεγάφωνα,

–που άλλαξαν την ώρα (και τη μέρα) της Αναστάσεως,

–που έκαναν απολυμάνσεις στους Ναούς και τις Άγιες Εικόνες,

–που προέτρεπαν τους πιστούς να κάνουν τα εμβόλια σαν ειδικοί λοιμοξιολόγοι.

Τώρα πια ξανάγιναν οι σκοταδιστές, οι οπισθοδρομικοί, οι άνθρωποι του Μεσαίωνα.

Αυτοί που δεν μπορούν να έχουν πια λόγο, αφού αυτά που λένε τώρα δεν αρέσουν, ξεβολεύουν και ενοχλούν.

Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, πολύ που μας βάζετε στη θέση μας.

Έτσι για να καταλάβουμε ότι «όπως σπέρνουμε, θερίζουμε».Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

«Ἡ βουλή δέν θέλει ἁγιασμό, θέλει ἐξορκισμό ἀπό τόν Ἅγιο Πορφύριο!» ~ Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος


Ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης ἐπίκαιρος ὅσο πότε, είχε μιλήσει γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολιτικούς. Ἐξηγεῖ ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κοινοβούλιο δὲν χρειάζεται πλέον ἁγιασμὸ ἀλλὰ ἐξορκισμὸ γιὰ νὰ φύγουν τὰ δαιμόνια. Καὶ καλεῖ μάλιστα τὸν Ἅγιο Πορφύριο νὰ πραγματοποιήσει τὸν Ἐξορκισμό. 

Συγκλονιστικό δε το κύρηγμα του όταν 50 χρόνια πρίν λέγοντας ξεκάθαρα ''προφητεύω από της θέσεως ταύτης'' προείπε τα όσα δεινά θα ακολουθούσαν, και τα οποία ζούμε σήμερα...

«…Oυαί και αλοίμονο· Η ένταξή μας στην ΕΟΚ όχι απλώς εμπορική, αλλά ιδεολογική, ηθική, οικογενειακή, προφητεύω από της θέσεως ταύτης, ότι θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος και της ορθοδοξίας [στο Εθνος μας] και η εξομοίωσή μας προς τα άλλα έθνη τα μακράν ημών.

Τί είναι το Έθνος μας; Θα το πω με όλη την σημασία της λέξεως και διαμαρτύρομαι μέχρι του ουρανού και μέχρι τ” άστρα· Το έθνος το δικό μας δεν είναι πλέον ιεραποστολικό, αλλά μασονικό... (...) 

Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βραχυκυκλώση το ταλαίπωρον Έθνος μας και είναι σαν αετός στο κλουβί.... Εμπρός να σπάσουμε την φυλακήν αυτή και ο αετός να πετάξει πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τα άστρα του ουρανού.

Εδώ στην Ελλάδα εκτός των άλλων κακών, θέλουν να μας φέρουν ένα καινούργιο φρούτο. Τον παπισμό…

Ο παπισμός είναι θηρίο της Αποκαλύψεως. Τί εστί παπισμός; Σύνολο αιρέσεων. Και φοβούμαι δυστυχώς, ότι θα δούμε στη Μητρόπολη [των Αθηνών], -εγώ δεν πηγαίνω στη Μητρόπολη-, θα δείτε την επίσημη εορτή της 25 Μαρτίου…, μπροστά-μπροστά, πρώτον σαν κόκορα, με τα φτερά του τα κολωτά να στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, δεν ξέρω ποιος θα είναι τότε, ένας καρδινάλιος. Από ώρα σε ώρα ετοιμάζουν να μας φέρουν καρδινάλιο, για να φορέσουμε κουστούμι! 

Η Ελλάς τους μοιρίζει χωριατίλα και θέλουν να μας φορέσουν Ευρωπαϊκό κουστούμι... Μα, χίλιες φορές με φουστανέλα, χωριάτες, με χωριάτικο κουστούμι και Ελλάδα στην καρδιά…Θέλει η κυβέρνηση να μας αλλάξει την φορεσιά μας. Θέλει να μας φορέσει το κουστούμι που ονομάζεται ΕΟΚ. 

Να γίνουμε Ευρωπαίοι. Να μιλούμε όπως οι Ευρωπαίοι, να ζούμε όπως οι Ευρωπαϊοι, να διώχνουμε τις γυναίκες όπως οι Ευρωπαίοι, να κάνουμε τα όργια των Ευρωπαίων...

Εμείς όμως θέλουμε να μείνουμε Ελληνες, και μόνον Ελληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί...

Άγιος Ἐπίσκοπος  Αὐγουστίνος Καντιώτης 


Αποσπάσματα κηρυγμάτων, πηγή: augoustinos-kantiotis.g
 

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Ἀγαπᾶ ἐκεῖνος ποὺ λέγει τὴν ἀλήθεια.


Ἀγαπᾶ ἐκεῖνος ποὺ λέγει τὴν ἀλήθεια, ἔστω καὶ ἂν πικραίνει κατ' ἀρχὴν καὶ δημιουργεῖ ἀντίδραση...

καὶ ὄχι ἐκεῖνος ποὺ παραπλανᾶ, καὶ κρύβει τὴν ἀλήθεια ὑπολογίζοντας στὶς πρόσκαιρες ἀνθρώπινες σχέσεις, καὶ ὄχι στὶς αἰώνιες πραγματι­κότητες...

~ π. Θεόδωρος Ζήσης
(απόσπασμα απο εδω)

Ὁ γνήσιος Χριστιανός δέν εἶναι ἀναμάρτητος...


Ὁ γνήσιος Χριστιανός δέν εἶναι ἀναμάρτητος, ἁμαρτάνει καί ἄς εἶναι Χριστιανός, ἀλλά δέν ἁμαρτάνει ἐν συνεχείᾳ, ἀλλά διακεκομμένα. Ἁμαρτάνει ἀπό ἀδυναμία πάνω στόν πνευματικό ἀγώνα πού κάνει. Ἐκεῖνοι πάλι πού ἁμαρτάνουν ἀπό ἐπιθυμία, βρίσκονται σέ ἀμετανοησία...

Οἱ ἁμαρτίες διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες: α) Οἱ κατά ἐπιθυμία ἁμαρτίες, στίς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι πέφτουν θεληματικά... καί· β) Οἱ κατά ἀδυναμία ἁμαρτίες, στίς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι πέφτουν ἀπό ἀδυναμία, πέφτουν ἀγωνιζόμενοι χωρίς νά τό θέλουν. Αὐτή εῖναι ἡ διαφορά...

∽ Ιεροκήρυκος Δημητρίου Παναγόπουλου


Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ~ «Πατρικαί Νουθεσίαι» γερ. Εφραίμ Αριζόνας


ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ

«Ευλογημένο μου παιδί, η Παναγία μας να σε δυναμώσει στον αγώνα της ψυχής σου μέχρι τέλος. Βλέπω την απογοήτευση της ψυχής σου· μοιάζεις με τα “γιαννάκια” του πολέμου, δηλαδή με τους νεοσύλλεκτους φαντάρους που τους πηγαίνουν στο μέτωπο του πολέμου και μόλις δουν να πέφτουν σφαίρες, βόμβες κλπ., αμέσως χάνουν το ηθικό τους και ζητούν να φύγουν πίσω...

Αλλά η εμπειρία των στρατηγών κανόνισε να τους σμίγουν με τους παλιούς και ψημένους στρατιώτες και αυτοί να τους ενθαρρύνουν μέχρι να συνηθίσουν στον πόλεμο. 

Επαινώ τη θέληση και την προαίρεσή σου να φτάσεις στην τελειότητα και την απάθεια, προς την οποία πρέπει να τείνουν όλες σου οι προσπάθειες, όμως δεν πρέπει να σου διαφεύγει με ποιον έχεις να παλέψεις. 

Το ότι απογοητεύεσαι, γνώριζε ότι τούτο είναι πόλεμος, είναι ένας κανονιοβολισμός του εχθρού· είναι μια πληγή από τα παθήματα. Μη σου σκοτεινιάζει τον ουρανό των ελπίδων σου αυτό. Άρα θέλει υπομονή, καρτερία, θάρρος. 

Πίστευε ότι ο Θεός γνωρίζει όλες τις διαθέσεις του καθενός και ποτέ δεν παρέβλεψε και δεν αντάμειψε αγαθή προαίρεση και βία (προσπάθειας). Βλέπουμε και τους αγίους πατέρες, στα πρώτα τους χρόνια, ότι υπέφεραν ξηρασίες, τρομερές απογοητεύσεις μαζί και άλλους εξοντωτικούς πειρασμούς... αλλά κράτησαν γερά την υπομονή και τη βία (του αγώνα) και, κατόπιν, τους επισκέφθηκε η Χάρη, ανάλογα με ό,τι υπέμειναν προηγουμένως…».

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

[Γέροντος Εφραίμ:
«Πατρικαί Νουθεσίαι»,
κεφ. η΄, σελ. 238–239,
έκδοσις Ιεράς Μονής Φιλοθέου,
Άγιον Όρος 19984.

Πηγή: toeilhtarion.blogspot.com

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Η γνήσια παγκοσμιοποίησηΗ γνήσια παγκοσμιοποίηση

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παγκόσμιος, γιατί θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο. Ο αντίχριστος και οι οπαδοί του σφετερίζονται τον τίτλο του παγκοσμίου.

Και τούτο γιατί δεν θυσιάζονται για τους ανθρώπους, αλλά θυσιάζουν τους ανθρώπους εν ονόματι κάποιας ιδεολογίας και παγκοσμιοποιήσεως.


~ Αρχ. Γεώργιος Καψάνης †Από το χθεσινό "άγιο πεζοδρόμιο" ξεχωρίσαμε 3 μορφές...

☆ Από το χθεσινό "άγιο πεζοδρόμιο" ξεχωρίσαμε 3 μορφές. Έναν άγιο Ηγούμενο, μια αγία Ηγουμένη κι έναν Άγιο Πρεσβευτή στον Ουρανό...


|"αμφ." σχόλιο:

Δεν ήταν πως ο κόσμος ήταν λίγος.

Ο κόσμος ήταν πολύς.

Είχε πολλές οικογένειες και πολλά παιδιά.

Όχι τόσο κόσμο όμως όπως θα΄πρεπε.

Να είχε πνιγεί δηλαδή η πλατεία Συντάγματος

από τις ατελείωτες οικογένειες

κι από τα αναρίθμητα παιδιά.

Κι όχι μόνο…

Δεν πειράζει όμως, γιατί ο Θεός ξέρει.

Κι ας είναι το φύραμα μικρό.

Πάντα ήταν.

Κάποιοι από τους εκεί προσευχομένους

ή από τους «δι΄ευλόγους αιτίας απολειφθέντες»

μπορεί να έχουν τέτοια παρρησία

που να γυρίσουν

«τα αποφασισμένα και συμφωνημένα»

τούμπα…

Αλλά και να μην γίνει το ποθούμενο,

εμείς πάλι θα ελπίζουμε.

Γιατί δεν αποφασίζουν οι άνθρωποι,

αλλά ο Θεός...


Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Όταν το αφύσικο γίνεται φυσιολογικό.


''Αφού, λοιπόν, βομβαρδίσεις την κοινωνία με όλες τις μουρλές θεωρίες και πεποιθήσεις διαφόρων, το παράλογο, το αφύσικο, το εξωφρενικό αρχίζει και φαίνεται συμπαθές...''

~ Ελένη Παπαδοπούλου

Είναι πολύ απλό το αφύσικο να γίνει φυσιολογικό. Πρώτα βάζεις το θέμα στο τραπέζι. Πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές που θα κάνουν την αρχή. Το τυλίγεις με ένα αμπαλάζ πιασιάρικο, ευαισθητούλικο, να έχει κάτι από «ανθρώπινα δικαιώματα», «ισότητα», «δημοκρατία». Και το δίνεις σε πολιτικούς «προοδευτικούς» και συνεργαζόμενα ΜΜΕ για να ξεκινήσει η προπαγάνδα στην κοινωνία.

Συγχρόνως οργανώνεις τη διαπόμπευση, τον τραμπουκισμό, τη συκοφάντηση, ακόμη και το κυνήγι όποιου τολμήσει να πει ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Διότι κατά τον «προοδευτικό νου» ο γάιδαρος φυσικά και πετάει. Και εκτός από τον ιπτάμενο γάιδαρο, έχουν δικαίωμα σε πτήσεις και η κατσίκα και ο ασβός και άλλα ζώα, τα οποία ναι μεν δεν τα προίκισε η φύση με φτερά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία στις μέρες μας.

Αφού, λοιπόν, βομβαρδίσεις την κοινωνία με όλες τις μουρλές θεωρίες και πεποιθήσεις διαφόρων που σε παλαιότερες εποχές θα ήταν του γιατρού, αλλά τώρα τους ακούμε με ανοιχτό το στόμα, το παράλογο, το αφύσικο, το εξωφρενικό αρχίζει και φαίνεται συμπαθές. Εξοικειώνεται το κοινό με τον ιπτάμενο ασβό. Σου λέει, αυτός δηλαδή γιατί να μη δει τη γη από ψηλά όπως ο αετός; Και έτσι αρχίζει η κοινωνία να σκέφτεται πόσο αδικημένα είναι από τη φύση ο ασβός, το κουνάβι, ο τράγος και πώς θα αποκατασταθεί η αδικία. 

Ερχεται, λοιπόν, ο «προοδευτικός» πολιτικός και δίνει λύση.

Με έναν νόμο και ένα άρθρο όλα αυτά τα ζώα που δεν μπορούν να πετάξουν θα αποκτήσουν φτερά.

Υπάρχουν βέβαια και μερικοί γραφικοί, κάτι συντηρητικοί, καθόλου ανοιχτόμυαλοι που επιμένουν πως αυτό δεν γίνεται. Και έχουν καταντήσει στις μέρες μας οι λογικοί να φαίνονται ζουρλοί και οι ζουρλοί κανονικοί άνθρωποι.

Ο,τι ακριβώς συνέβη και στο θεατρικό έργο του Ιονέσκο «Ρινόκερος». Οταν εμφανίστηκε ο πρώτος ρινόκερος στην πόλη, όλοι ήταν ανάστατοι. «Τι είναι αυτό;» έλεγαν. Σιγά σιγά οι ρινόκεροι πολλαπλασιάζονταν. Ο κόσμος άρχιζε να τους συνηθίζει. Δεν προκαλούσαν πια εντύπωση. Μέχρι που τελικά όλοι στην πόλη έγιναν κι αυτοί ρινόκεροι και ο ήρωας έμεινε ο μόνος άνθρωπος. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του ζώου από τον συγγραφέα.

Ετσι και τώρα. Οι ρινόκεροι γίνονται κανονικότητα και ο κόσμος συνηθίζει. Μόνο που όσοι αποδέχονται τους ρινόκερους μετατρέπονται και οι ίδιοι σε παχύδερμα. Οι άνθρωποι τελικά σε αυτήν τη χώρα θα μείνουν μία μειοψηφία;

*Διδάκτωρ Διδακτολογίας Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστημίου Paris III-Sorbonne Nouvelle

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Όποιος δεν γνωρίζει οτι το κίνημα LGBTQIA+ περιέχει και την παιδοφιλία...


Όποιος δεν γνωρίζει οτι το κίνημα LGBTQIA+ περιέχει και την παιδοφιλία, και θα επιδιώξει την καθιέρωση και αυτής, μετά την αποδοχή των γάμων ομοφυλοφίλων, απλά έχει άγνοια της δηλωμένης-κρυφής ατζέντας του κινήματος...


Ωστόσο, σχεδόν όλες οι παιδοφιλικές οργανώσεις ιδρύθηκαν και διευθύνονταν από ομοφυλόφιλους, που είναι μέλη διαφόρων ομοφυλοφιλικών οργανώσεων.

Για παράδειγμα, η βρετανική παιδοφιλική οργάνωση - "Παιδική δράση για απελευθέρωση (PAL)" ιδρύθηκε από ομοφυλόφιλους από την οργάνωση "Front of Gay Gay Liberation Front".

Πρώην επιμελητής του Διεθνούς Αρχείου για τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες, ο Jim Kepner υπαινίσσεται ότι όλα τα ιστορικά στοιχεία που οι ομοφυλόφιλοι θέλουν να χαρακτηρίσουν ως "δικά τους", ήταν απο λάτρεις των αγοριών...

~ Δημήτρης Ρόδης

Πηγή: Επιστήμη για την αλήθεια
(Κέντρο Επιστημονικής Πληροφόρησης)

Ιερώνυμος: «Πάμε τώρα σε έναν κόσμο καινούριο»!


Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια: «Πάμε τώρα σε έναν κόσμο καινούριο»!!

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: «Πάμε τώρα σε έναν κόσμο καινούριο. Λοιπόν. Μετά τα 16 χρόνια στα 17… να δούμε τα προβλήματα πώς θα είναι.»

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Η τεκνοθεσία, η βάπτιση, ο γάμος, είναι πολλά τα ζητήματα....»

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: «Αυτά τα λύνει το κράτος, εγώ θα τα λύσω;»
.....................

Είναι να απορεί κανείς αν αυτές οι υποθέσεις ανήκουν όντως σε Ορθόδοξο Επίσκοπο. Πόσο μάλλον δε, σε Αρχιεπίσκοπο. 

Είναι να απορεί κανείς αν η εισαγωγή δαιμονικής ενέργειας, του θανάσιμου αμαρτήματος της ομοφυλοφιλίας εντός του Ορθόδοξου μυστηρίου του γάμου και της βάπτισης, είναι ή δεν είναι ''δουλειά'' ενός Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου... 

Τα παιδιά; Που πήγαν τα παιδιά; 

Πού πήγαν τα δικαιώματα των παιδιών που μας λέγατε στην αρχή; 

Μην γελιέστε παρακαλώ, αυτά θα ήταν προβλήματα ενός όντως Ορθόδοξου Επισκόπου. 

Οχι αγαπητοί μου, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ούτε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι όντως Ορθόδοξοι, έχουν απολέση προ πολλού την ορθή πίστη, έχουν μιάν άλλη καινούργια... 

Έχουν μια άλλη, ''δική τούς εκκλησία''... όπως δήλωσε ο Ελπιδοφόρος. Στήν δική τούς ''εκκλησία'' δεν πονά η απώλεια των ψυχών, δεν υπάρχουν τώρα αμαρτίες θανάσιμες βρε αδερφέ, και όλες η θρησκείες είναι διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν  στήν σωτηρία... (...)

''Πάμε για ενα κόσμο καινούργιο...'' είπε χαριέστατος και κεφάτος ο αρχιεπίσκοπος. 

Για μια Νεα Τάξη Πραγμάτων. 

Και μην μου μπερδεύεστε παρακαλώ μερικοί. Είναι άλλο πράγμα  η χάρις του Θεού που υπάρχει ακόμη ενεργή στα μυστήρια, και άλλο πράγμα η προβληματική πίστη ιερέων και αρχιερέων. 

Ακόμη κάνουμε οικονομία... Άλλωστε είναι πιθανό πολύ κοντά, αν ανακοινωθεί μια ψευδοένωση των εκκλησιών το 2025 στην Νίκαια όπου Βαρθολομαίος και πάπας ετοιμάζουν κοινή εορτή του Πάσχα, να μην χρειάζεται πια να κάνουμε...

Τότε θα είναι επιβεβλημένη και σωτήρια η διακοπή κοινωνίας με αυτή την νεα εκκλησία του αντιχρίστου. Αυτήν ετοιμάζουν... Οι Άγιοι μας έχουν προειδοποιήσει: Ο Αντίχριστος θα εγκαστασταθεί σε όλες τις τοπικές Εκκλησίες του Ιησού Χριστού. (Εδω)

«Καὶ πάντας καταλύσει τοὺς θεοὺς, (ο αντίχριστος) καὶ κελεύσει προσκυνεῖν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ καθεσθήσεται εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς πανταχοῦ Ἐκκλησίας...» ~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (P.G. 62, 482) 

Ζούμε Έσχατους καιρούς.  Προσοχή και προσευχή. 

Εύχεστε.

~ Δημήτρης Ρόδης

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Ο πραγματικός Πνευματικός Διδάσκαλος''Διδάσκαλος πραγματικός είναι αυτός πού έλαβε από τον Θεόν πνευματικό βιβλίο, γραμμένο διά «δακτύλου Θεού», δηλαδή διά της ενεργείας της θεϊκής ελλάμψεως, και δεν έχει πλέον ανάγκη από τα άλλα βιβλία...''

''Ας λιθοβολή με τα λόγια ο ποιμήν τα πρόβατα πού μένουν πίσω από οκνηρία ή γαστριμαργία. Είναι και αυτό μία απόδειξις καλού ποιμένος...''

~ Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, (Λόγος έτερος - Είς τόν Ποιμένα)

*****

[Η θεία έλλαμψη, προϋποθέτει για την θέα της καθαρότητα καρδιάς, και αξιολογικώς βρίσκεται πάνω από λόγο για τον Θεό, και πάνω από την λογική...

Βέβαια, η θεία έλλαμψη παρέχει γνώση του Θεού, αλλά αυτή η νόηση και η γνώση, χορηγείται στο νου από το Άγιο Πνεύμα.]

~ Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.


''Πρέπει όλοι μας να διαδίδουμε την Ορθοδοξία...'' ~ γέρ. Νεκτάριος Βιτάλης


''Πρέπει όλοι μας να διαδίδουμε την Ορθοδοξία. Δίχως την Ορθοδοξία δεν κάνουμε τίποτα. Να μην είμαστε προδότες της θρησκεία μας, την πίστη μας. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο, πρέπει να τον μιμηθούμε...

Η αγάπη είναι μεγάλο πράγμα. Ο Θεός δε διώχνει κανέναν. Η Παναγία μας μεσιτεύει προς τον Θεό. Είναι στο πλευρό μας και μας καθοδηγεί. Εμείς όμως δεν τους αγαπάμε πραγματικά, το Θεό μας, την παναγία τους Αγίους μας. Στη πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται υπομονή και προσευχή...''

~ γέρ. Νεκτάριος Βιτάλης, 8/2/2019
_____________________


Σχόλιο Π. κοινωνίας: O γέρ. Νεκτάριος Βιτάλης, μια οσιακή μορφή, έφυγε σαν σήμερα στίς 8/2/2019. Καλό Παράδεισο Γέροντα, σε ευχαριστούμε για όλα, για την ατελείωτη προσφορά της αγάπης σου, την θυσιαστική σου διακονία σε αναγκεμένους και πονεμένους, για το τελευταίο σου μήνυμα, μεστό νοήματος...

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: o κυρ Θε­ό­δω­ρος ο ανεξομολόγητος...

 

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

~ Ο μπαρ­μπα–Θε­ό­δω­ρος ζοῦ­σε σ᾿ ἕ­να χω­ριό τοῦ Ξη­ρο­μέ­ρου. Ἦ­ταν πε­ρί­που 52 ἐ­τῶν καί δέν εἶ­χε πο­τέ ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ. Πή­γαι­νε ὅ­μως στήν Ἐκ­κλη­σία καί εἶ­χε κα­λή προ­αί­ρε­ση.

Κά­πο­τε, ὅ­ταν βρέ­θη­κε στόν Ἀστα­κό (κω­μό­πο­λη) γιά μία ὑ­πό­θε­σή του, πῆ­γε στόν Ἱ. Ναό τοῦ ἁγί­ου Νι­κο­λά­ου βρῆ­κε τόν ἐφη­μέ­ριο π. Ἱε­ρό­θε­ο, πού ἦ­ταν καί Πνευ­μα­τι­κός, καί ἐξω­μο­λο­γή­θη­κε. Ἔκα­νε μιά τυ­πι­κή ἐξο­μο­λό­γη­ση καί τίς βα­ρει­ές ἁμαρ­τί­ες δέν τίς εἶ­πε. Ἐκεῖ­νος γιά νά τόν στη­ρί­ξη στήν με­τά­νοια τοῦ συ­νέ­στη­σε νά ἐ­πι­σκε­φθῆ τήν ἱερά Μο­νή τοῦ ἁ­γί­ου Γε­ρα­σί­μου στήν Κε­φαλ­λη­νί­α πού πα­νη­γυ­ρί­ζει τό κα­λο­καί­ρι στίς 16 Αὐ­γού­στου.

Πράγ­μα­τι, ὁ ἀ­εί­μνη­στος μπαρμπα–Θε­ό­δω­ρος, με­τέ­βη μέ ἄλ­λους προ­σκυ­νη­τές στό μο­να­στή­ρι τοῦ ἁγί­ου Γε­ρα­σί­μου στίς 15 Αὐ­γού­στου. Τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς 15ης Αὐ­γού­στου με­τα­φέ­ρουν τήν τι­μί­α Λάρ­να­κα τοῦ ἁγί­ου Γε­ρα­σί­μου στόν με­γά­λο να­ό γι­ά τήν τε­λε­τή τῆς πα­νη­γύ­ρε­ως. 

Κα­τά τήν με­τα­φο­ρά ἡ Λάρ­να­κα τοῦ Ἁ­γί­ου περ­νᾶ πά­νω ἀ­πό ἀρ­ρώ­στους, κυ­ρί­ως δαι­μο­νι­σμέ­νους καί τήν συ­νο­δεύει ὁ Ἀρ­χι­ε­ρεύς τῆς πε­ρι­ο­χῆς πε­ρι­στοι­χού­με­νος ἀ­πό πλειά­δα ἱ­ε­ρέ­ων τῆς νή­σου Κε­φαλ­λο­νιᾶς. Βρέ­θη­κε λοι­πόν καί ὁ μπαρμπα–Θε­ό­δω­ρος ἐ­κεῖ κοντά, σάν τόν Ζακ­χαῖ­ο, πα­ρα­κο­λου­θώντας τήν τε­λε­τή τῆς με­τα­φο­ρᾶς τῆς τι­μί­ας Λάρ­να­κας τοῦ Ἁ­γί­ου.

Τό­τε λοι­πόν ξε­πε­τά­χτη­κε ἕ­νας δαι­μο­νι­σμέ­νος καί ἄρ­χι­σε νά λέ­γη: “Θό­δω­ρε, τί θέ­λεις ἐ­σύ ἐ­δῶ; Ἦλ­θε καί ὁ Θό­δω­ρος στόν Κα­ψά­λη!”. (Ἔτσι ἀ­πο­κα­λεῖ τόν ἅ­γιο Γε­ρά­σι­μο ὁ δι­ά­βο­λος). Μετά ἀ­πευ­θυ­νό­με­νος σ᾿ ἕ­ναν ἄλ­λο δαι­μο­νι­σμέ­νο τοῦ λέ­γει: “Θω­μᾶ, ἀ­κοῦς; Ἦλ­θε καί ὁ Θό­δω­ρος στόν Κα­ψά­λη! Δός του χα­βα­δά­κι!”. 

Ἄρ­χι­σαν, λοιπόν, νά τοῦ φω­νά­ζουν ὑ­πεν­θυ­μί­ζοντας καί ἁ­μαρ­τί­ες, τίς ὁ­ποῖ­ες δέν εἶ­χε ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ καί οἱ ὁ­ποῖ­ες ἦ­ταν θα­νά­σι­μες, ἐνῶ αὐτός ἔνιωθε καταντροπιασμένος...! 

Ἀ­κού­οντας ὅ­λα αὐ­τά ὁ μπαρ­μπα–Θε­ό­δω­ρος, ἔντρο­μος ἔ­τρε­ξε μπρο­στά στήν τι­μί­α Λάρ­να­κα καί ἀ­πευ­θυ­νό­με­νος στόν ἀ­εί­μνη­στο Ἀρ­χι­ε­ρέ­α π. Ἱε­ρό­θε­ο Βουῆ, τοῦ λέ­γει: “Τρελ­λαί­νο­μαι, θέ­λω Πνευ­μα­τι­κό νά ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῶ τώ­ρα”. Τό­τε ὁ ἀ­εί­μνη­στος Ἀρ­χι­ε­ρεύς στα­μά­τη­σε τήν πομ­πή, δέ­χθη­κε μέ στορ­γή τόν μπαρμπα–Θε­ό­δω­ρο καί ἀ­νέ­θε­σε σ᾿ ἕ­να Πνευ­μα­τι­κό νά τόν ἐξο­μο­λο­γή­ση κατ᾿ ἰ­δί­αν μέ­σα στόν μι­κρό Ἱ.Ναό, ἐνῶ ἡ πομ­πή συ­νέ­χι­σε τήν πο­ρεία της...

Με­τά οἱ δαι­μο­νι­σμέ­νοι δέν μπο­ροῦ­σαν πλέ­ον νά τοῦ ποῦν τί­πο­τε, για­τί εἶ­χαν σβη­στῆ οἱ ἁμαρ­τί­ες του μέ τήν κα­λή ἐξο­μο­λό­γη­ση...

Αὐ­τά τά διη­γή­θη­κε αὐ­τού­σια ὁ ἀ­εί­μνη­στος μπαρμπα–Θεό­δω­ρος ὁ ὁποῖ­ος ἀπό τό­τε ἄλ­λα­ξε ρι­ζι­κά τήν ζω­ή του, ζώντας μέ συ­νε­χῆ με­τά­νοι­α καί τη­ρώντας μέ φό­βο Θε­οῦ τίς ἐντο­λές τοῦ Χρι­στοῦ. Ἔφθα­σε σέ ἡλι­κί­α 95 ἐ­τῶν καί ἀπε­βί­ω­σε ἐν εἰ­ρή­νῃ καί με­τα­νοί­ᾳ τήν 23η Ἀπρι­λί­ου 2000.

Αἰ­ω­νί­α του ἡ μνή­μη. Ἀ­μήν.


Πηγή: enromiosini.gr

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

Αιρετικός εστίν ο ποιμήν; Φυγείν εξ αυτού. ~ Μέγας Φώτιος, Αντιαιρετικά και αντιρρητικά λεχθέντα


Αιρετικός εστίν ο ποιμήν; Λύκος εστί; Φυγείν εξ αυτού... Φύγε την κοινωνίαν αυτού και την προς αυτόν ομιλίαν ως ιόν όφεως.

~ Μέγας Φώτιος, Αντιαιρετικά και αντιρρητικά λεχθέντα και γραφθέντα (Μεγάλου Φωτίου, ΕΠΕ, Άπαντα τα Έργα, Τόμος 12ος, Ομιλία ΙΕ΄ και ΙΣΤ΄, Λεχθείσα εν τω άμβωνι.)


''Γάμος είναι σύνοδος ανδρός και γυναικός, επί τέκνων γενέσει και βίου κοινωνίαν.'' ~ Αριστοτέλης


''Γάμος είναι σύνοδος ανδρός και γυναικός, 
επί τέκνων γενέσει και βίου κοινωνίαν.'' 

~ Αριστοτέλης, αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας, ο ακρογωνιαίος λίθος του δυτικού πολιτισμού.

Το έργο του θεωρείται το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα της Δυτικής Φιλοσοφίας και εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών όπως η φυσική, η βιολογία, η μεταφυσική, η ηθική, η ποίηση, η πολιτική, η ρητορική κ.ά.

Ο πατέρας των Επιστημών του Δυτικού κόσμου. Η φιλοσοφία και οι διδασκαλίες του, που συνοψίζονται με τον όρο Αριστοτελισμός, υπήρξαν θεμελιώδεις για τη φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη μέχρι και σήμερα.

Η Εγκυκλοπαίδεια Britannica γράφει για τον Αριστοτέλη ότι «υπήρξε ο πρώτος γνήσιος επιστήμονας στην ιστορία [...] και κάθε κατοπινός επιστήμονας του οφείλει κάτι».

Πρόδρομος τού Χριστιανισμού.

«Ακάματος φύσις Θεού γεννήσεται ουκ έχουσα αρχήν. Εξ αυτού δε ο πανσθενής ουσιούται Λόγος» = «Ακατάβλητος φύσις Θεού θα γεννηθεί που δεν έχει αρχήν. Από αυτόν λοιπόν αποκτά ουσία ο παντοδύναμος Λόγος». [1] 

O φιλόσοφος Αριστοτέλης μιλάει για τον ένα Θεό. Μολονότι έζησε 400 χρόνια προτού να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, εν τούτοις πίστευε στο θεό, κυβερνήτη και δημιουργό του κόσμου.

Ο Αριστοτέλης και άλλοι φιλόσοφοι μίλησαν για έναν θεό, αιώνιο, δημιουργό και κυβερνήτη του Σύμπαντος κόσμου. Οι φιλόσοφοι αυτοί θεωρούνται και είναι οι πρόδρομοι και διδάσκαλοι τού χριστιανισμού. (δείτε σχετικά: Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Περί τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τόν Χριστιανισμόν.)

Ο βασικός λόγος που η Ορθοδοξία και το Βυζάντιο τίμησαν τον Αριστοτέλη, τοποθετώντας εικόνες του στους πρόναους των ιερών ναών, ήταν η αναγωγή της σκέψης του φιλοσόφου προς ένα πρωταρχικό αίτιο κίνησης των σωμάτων του κόσμου, ενός σώματος ως πρώτου αιτίου. Του ενός Θεού.

Λέγει χαρακτηριστικά: 

«Και η ζωή βέβαια ανήκει στον θεό. Διότι η ενέργεια του νου είναι ζωή, και εκείνος είναι η ενέργεια. Και η καθεαυτή ενέργειά του είναι η άριστη και αιώνια ζωή. Λέμε λοιπόν ότι ο θεός είναι ζωντανό ον αιώνιο και άριστο, ώστε σ’ αυτόν ανήκει η ζωή και ο συνεχής και αιώνιος χρόνος. Διότι αυτό είναι ο θεός...» ~ Αριστοτέλης, ''Μετά τα φυσικά'' (1072b27-30)

Την πρόνοια και κυβέρνηση του Θεού στον κόσμο, πολύ εύστοχα ο Αριστοτέλης την παρομοιάζει σαν την διακυβέρνηση ενός πλοίου από τον κυβερνήτη του, ή τον ηνίοχο ενός άρματος: «Όπερ εν νηί μεν κυβερνήτης, εν άρματι δε ηνίοχος, πόλει δε νόμος, εν στρατοπέδω δε ηγεμών, τούτο Θεός εν κόσμω». 

Ο Αριστοτέλης διαβλέπει σκοπιμότητα (τέλος=σκοπός) στη φύση και στα όσα γίνονται μέσα στη φύση και όχι τυχαιότητα και ακαταστασία ή χάος. Γι’ αυτό και καταλήγει στον περίφημο αφορισμό: «Ο Θεός και η φύσις ουδέν μάτην ποιούσιν» (Περί Ουρανού, Α, 4).

Επιμέλεια-σύνταξη κειμένου Δημήτρης Ρόδης (πηγές απο το διαδίκτυο.)


«Χρέος έχουμε να θεωρούμε τον Θεό σαν πνεύμα πανίσχυρο, αθάνατο και τέλειο. Γιατί, αν και είναι αόρατος για τα μάτια των ανθρώπων, φανερώνεται με τα έργα του.» ~ Αριστοτέλης

[1] Υπάρχει στα χειρόγραφα:  
α. Σινά 327, φ. 235α.
β. Vat. Gr. 1198, φ. 66α
γ. Διονυσίου 281, φ. 103α
δ. Διονυσίου 167, φ. 151α
ε. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7
στ. Ιβήρων 386, φ. 174α

*****

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Η παρούσα ζωή είναι μόνο μία σύντομη περίοδος προετοιμασίας...


Η παρούσα ζωή είναι μόνο μία σύντομη περίοδος προετοιμασίας για την άλλη, την ατελεύτητη Ζωή. Πώς συντελείται αυτή η προετοιμασία; Κυρίως με τη γενναιόψυχη υπομονή στις στενοχώριες, τις στερήσεις, τα βάσανα... 

Όποιος έτσι αντιλαμβάνεται το νόημα της ζωής, δεν επιδιώκει τη μάταιη άνεση. Για ένα μόνο νοιάζεται: Το πώς από τη θλίψη θα αποκομίσει περισσοτερους καρπούς, καρπούς που θα γευθεί όχι στη γη αλλά στον Ουρανό...

~ Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος


Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this