Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

''ανάλογα με το μέτρο της πίστεως..'' ~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής


Γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται πάντοτε με δόξα σ' εκείνους που στέκονται κοντά Του, αλλά στους αρχαρίους παρουσιάζεται με μορφή δούλου (Φιλιπ. 2,7), 

ενώ σ' εκείνους που μπορούν να Τον ακολουθήσουν καθώς ανεβαίνει στο ψηλό βουνό της μεταμορφώσεώς Του, φανερώνεται με μορφή Θεού (Ματθ. 17, 1-9), με την οποία υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου (Ιω. 17, 5)...

Είναι λοιπόν δυνατό να μη φαίνεται σε όλους όσοι είναι κοντά Του ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε άλλους έτσι, και σε άλλους με άλλο τρόπο, ανάλογα με το μέτρο της πίστεως καθενός...

~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 
(Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών)


Προσηυχόμην ενώπιον της Θεομήτορος, και η προσευχή του Ιησού εισήλθεν εις την καρδίαν μου ~ Άγ. Σιλουανός Αθωνίτης

''Προσηυχόμην ενώπιον της Θεομήτορος, 
και η προσευχή του Ιησού εισήλθεν εις την καρδίαν μου...''

 ~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Ότε ήμην νεαρός υποτακτικός, προσηυχόμην ποτέ ενώπιον της εικόνος της Θεομήτορος, και η προσευχή του Ιησού εισήλθεν εις την καρδίαν μου, και ήρχισεν αφ’ εαυτής να προφέρηται εκεί...

Άλλοτε εν τω ναώ ήκουον την ανάγνωσιν των προφητειών του Ησαΐου και εις τας λέξεις «Λούσασθε, και καθαροί γίνεσθε» (Ησ. α’ 16), εσκέφθην: 

«Μήπως η Παναγία ήμαρτε ποτε, έστω και δια του λογισμού»;

Και ώ του θαύματος! Εντός της καρδίας μου φωνή τις, ηνωμένη μετά της προσευχής, 
προέφερε ρητώς:

«Η Θεομήτωρ ουδέποτε ήμαρτεν, ουδέ δια σκέψεως»... 

*****

Ώ, εάν εγνωρίζομεν ποτε πόσον αγαπά η Παναγία πάντας τους φυλάσσοντας τας εντολάς του Χριστού, και πόσον λυπείται και θλίβεται δια τους μη μετανοούντας! 

Εγνώρισα τούτο εκ πείρας. 

Δεν ψεύδομαι, λέγω την αλήθειαν ενώπιον του Θεού, ότι εν πνεύματι γνωρίζω την Άχραντον Παρθένον. Δεν είδον Αυτήν, αλλά το Πνεύμα το Άγιον έδωκεν εις εμέ να γνωρίσω Αυτήν και την αγάπην Αυτής δι’ ημάς.

Άνευ της ευσπλαγχνίας Αυτής η ψυχή μου θα απώλλυτο προ πολλού.

Εκείνη όμως ηυδόκησε να επισκεφθή και νουθετήση εμέ,
όπως μη αμαρτάνω. 

Είπεν εις εμέ: «Δεν είναι αρεστόν εις εμέ να βλέπω τα έργα σου». 

Οι λόγοι Αυτής ήσαν ευχάριστοι, ήρεμοι, πράοι και συνεκίνησαν την ψυχήν. 

Παρήλθον υπέρ τα τεσσαράκοντα έτη, αλλ’ η ψυχή μου δεν δύναται να επιλησθή εκείνης της γλυκείας φωνής, και δεν γνωρίζω πώς να ευχαριστήσω την αγαθήν ελεούσαν Μητέρα του Θεού.

~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
____________________________________________

(Αρχιμ. Σωφρονίου, Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Ι.Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, 1999, σελ. 291-293) Πηγή: agiameteora.net

Υπάρχει εκείνο το ''σ' αγαπώ''...


"Υπάρχει εκείνο το ''Σ' αγαπώ'' το εξωτερικό, της επιφάνειας, 

λέγεται πιο πολύ απο ανάγκη να μας αγαπήσουν επί της ουσίας... 

να καλύψει τα δικά μας κενά, το δικό μας συναισθηματικό θέλημα.
Θυμίζει εκείνο το ''Όποιος αγαπά θέλει να σκλαβώνει'' του Τσαρούχη...

Υπάρχει και εκείνο το "σ' αγαπώ" το λιτό, της θυσίας, χωρίς φτιασίδια, το Ορθόδοξο,
 δεν αγαπάς κάποιον για να τον ''κατέχεις'',  να σου ανήκει τρόπον τινά... 

τον αγαπάς είτε τον έχεις- είτε οχι, αγαπάς την ψυχή του, να σωθεί, να σώσει, 
αυτή σε νοιάζει, αυτή θα μείνει είς τούς αιώνας...
________________________________________________


Συγγραφή κειμένου, Δημήτρης Ρόδης για Πνεύματος κοινωνία

Ο δίκαιος Θεόδωρος της Βύριτσα, ο ταπεινός βοσκός που έζησε την Μεταμόρφωση...


Ο δίκαιος Θεόδωρος της Βύριτσα,
ο ταπεινός βοσκός που έζησε την Μεταμόρφωση

Κοντά στο Γιαροσλάβ [της Ρωσίας] ζούσε ένα αγόρι που ωνομαζόταν Θεόδωρος. Όταν ήταν έξι ετών επισκέφθηκε μία προορατική Γερόντισσα που ωνομαζόταν Ξένη και αυτή του είπε: «Ποιός ήλθε να με ιδή! Θεόδωρε, τι χαρά! Σαράντα πέντε χρόνια θα βόσκης αγελάδες και κατσίκες. Να μη χρησιμοποιήσης ποτέ ξύλο η ράβδο σ᾿ αυτά και ποτέ να μη πης άσχημη η θυμωμένη κουβέντα, και τα ζώα θα σε υπακούουν. Μετά θα πας στην Πετρούπολι, στην Μακαρία Ξένη, την προστάτισσά μου και μετά θα πας στην αγία μας γη, στην Βυρίτσα, στον Γέροντα»!

Ο Θεόδωρος ζούσε με τους γονείς του και τέτοιες σκέψεις ποτέ δεν πέρασαν από το μυαλό του. Όμως, σύντομα έμεινε ορφανός και πράγματι από την ηλικία των έξι ετών έβοσκε αγελάδες. Εργάσθηκε ως βοσκός ακριβώς για 47 χρόνια, όπως του είχε προείπει η Γερόντισσα...

Ποτέ δεν κτύπησε κάποιο ζώο και ποτέ δεν είπε μια άσχημη κουβέντα· ποτέ δεν έχασε ούτε μία αγελάδα. Είχε κατασκευάσει ένα κέρας (βούκινο), το οποίο φυσούσε και με αυτό καλούσε τις αγελάδες. 

Μέχρι που πέρασε την ηλικία των πενήντα έβοσκε αγελάδες· ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα, αλλά έτρωγε στα σπίτια των ιδιοκτητών των αγελάδων, οι οποίοι επίσης τον έντυναν. Όλοι τον συμπαθούσαν για την ευγένεια και την αθωότητά του. Συχνά ήταν πολύ λυπημένος που δεν μπορούσε να εκκλησιασθή στις μεγάλες Εορτές, διότι έπρεπε να βγάζη στην βοσκή τις αγελάδες καθημερινώς...

Κάποτε, στην Εορτή της Μεταμορφώσεως, ήταν εξαιρετικά λυπημένος και προσευχήθηκε στον Θεό:« Όλοι οι πιστοί προσεύχονται στην Εκκλησία σήμερα και εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί τους· είμαι πάντοτε με τις αγελάδες και τις κατσίκες»… 


Όταν ο Θεόδωρος πήγε τις αγελάδες στην βοσκή, τοποθέτησε μία Εικόνα σε ένα δένδρο και προσευχόταν για ώρες εκεί ενώπιόν της... 

Εκείνη την ημέρα προσευχήθηκε με ιδιαίτερη θέρμη. Ξαφνικά είδε μία λάμψι ενός εξαιρετικού φωτός επάνω από την Εικόνα· το φως ήταν πιο λαμπρό από τον ήλιο. 

Μετά εμφανίσθηκε ο Σωτήρας μας με τον Μωϋσή και τον Ηλία και τους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη! Ο Θεόδωρος δεν κατάλαβε πόσο κράτησε η όρασις…῞

Όταν ήλθε στις αισθήσεις του ήταν πιά απόγευμα· κατάλαβε ότι θα έπρεπε να γυρίση τα ζώα στο σπίτι, ότι ήταν ώρα για άρμεγμα και την στιγμή εκείνη η όρασις εξαφανίσθηκε. 

Ο Θεόδωρος σηκώθηκε και έκλαυσε και παρεκάλεσε τον Κύριο να του αποκαλύψη αν αυτό που συνέβη ήταν μία πραγματική όρασις η μόνον η φαντασία του. 

Πήρε το κέρας του και κάλεσε τις αγελάδες και στράφηκε προς το κοπάδι. Συγκλονίσθηκε από αυτό που είδε: όλες οι αγελάδες ήσαν γονατισμένες και δάκρυα έρρεαν από τα μάτια τους!… 

Σαράντα επτά χρόνια ο Θεόδωρος εργάσθηκε ως βοσκός και μετά αποσύρθηκε. Δεν είχε συγγενείς ούτε είχε παντρευθή. Θυμήθηκε την καθοδήγησι που του δόθηκε στην παιδική του ηλικία και ταξίδευσε στην Αγία Πετρούπολι. Ήταν τότε το έτος 1949…

*****
Περιοδικό «Άγιος Κυπριανός», αριθ. 297/Ιούλιος-Αύγουστος 2000, σελ. 323. Μετάφρασις από τα ρωσικά από το έργο του Βασιλείου Νικολάγιεβιτς Μουράβιεφ, Ο Στάρετς Μεγαλόσχημος Ιερομόναχος Σεραφείμ της Βυρίτσας 1865-1949, κατά την διασκευασμένη έκδοσι του Αλεξάνδρου Τροφίμωφ, σελ. 131-132, Μόσχα, Αδελφότης Αγίου Αλεξίου, 1996.


«Τό ἄκτιστο Φῶς, εἶναι τό ἴδιο τό Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως» ~ π. Ἰωάννης Ῥωμανίδης


π. Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (†)
βιβλίο «Πατερική Θεολογία» 

Ὅταν κάποιος δῆ τόν Θεόν, ἡ πίστις καί ἡ ἐλπίς καταργοῦνται καί μένει μόνον ἡ ἀγάπη. 

Αὐτὸ τὸ λέγει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος Παύλος. Ἡ πίστις δηλαδὴ πρὸς τὸν Θεὸν μαζὶ μὲ ὅλα τὰ συναφῆ νοήματά της, καθὼς καὶ ἡ ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸ μαζὶ μὲ ὅλα τὰ συναφῆ νοήματά της καταργοῦνται, ὅταν κανεὶς βλέπη τὸν Θεόν, ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη. 

Τά νοήματα ἀντικαθίστανται τότε ἀπό τήν ἴδια τήν θέα τοῦ ἀγαπωμένου. 

Τότε ὁ ἄνθρωπος δοξάζεται, δηλαδὴ βλέπει τὸν Χριστὸ ἐν δόξῃ, και μετέχει στήν δόξα τοῦ Χριστοῦ. Ὑφίσταται μέθεξι Θεοῦ.

Οἱ ἄνθρωποι συνήθως ἀντιμετωπίζουν τοὺς συνανθρώπους των μὲ βάση τὶς ἤδη διαμορφωμένες γι’ αὐτοὺς ἀντιλήψεις.

Ἀντιθέτως, ἐκεῖνος ποὺ ἀντικρύζει τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως, δηλαδὴ ἐκεῖνος στὸν ὁποῖον ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστὸς μὲ τὴν δεδοξασμένη Θεανθρώπινη Του φύσι, δὲν μπορεῖ νὰ κρατήση τότε στὸν νοῦ του κανένα ἀνθρώπινο νόημα ἢ προηγούμενη γνώμη, ποὺ ἐνδεχομένως εἶχε σχηματίσει γιὰ τὸν Χριστό...

διότι δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀπολύτως στὴν ὑλικὴ ἢ ἄϋλη δημιουργία, τίποτε τὸ κτιστὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ νὰ μοιάζη μὲ τὴν ἄκτιστη πραγματικότητα τῆς δόξης τοῦ δεδοξασμένου Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον τώρα ἀντικρύζει... 

Ἁπλῶς δέχεται τόν Χριστό ὅπως τόν βλέπει. 

Οὔτε νὰ Τὸν περιγράψη μπορεῖ οὔτε νὰ μιλήση γι’ Αὐτὸν μὲ ἀντικειμενικότητα μπορεῖ. Διότι δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινες λέξεις, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ περιγράψουν τὴν ἄκτιστη πραγματικότητα τοῦ Χριστοῦ, τῆς θεϊκῆς φύσεως τοῦ Χριστοῦ. 

Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει καμμία ὁμοιότης μεταξὺ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου.

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε τὸ ἑξῆς: Ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως στὴν Χριστιανικὴ παράδοσι δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ κανενὸς εἴδους ἔκστασι. 


Δὲν εἶναι ἔκστασις οὔτε ἔχει νὰ κάνη μὲ τὸ λογιστικό τοῦ ἀνθρώπου μόνο, διότι κατὰ τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως μετέχει ὅλος ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ σῶμα του δηλαδή, μὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις του ἐν πλήρει λειτουργία. 

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν βλέπη τὸν Χριστὸν ἐν δόξῃ, βρίσκεται σὲ κατάστασι πλήρους ἐγρηγόρσεως. Ὁπότε δὲν βλέπει μόνο ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ βλέπει καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ ἄκτιστο Φῶς, ὅταν ὀρᾶται, εἶναι πολὺ πιὸ φωτεινὸ σὲ ἔντασι ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ διαφορετικῆς φύσεως ἀπὸ αὐτό. Εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως. 

Ἀλλὰ τὸ Φῶς αὐτὸ δὲν εἶναι κἂν φῶς, ὅπως τὸ ἐννοοῦμε, ὅπως τὸ γνωρίζομε ἐμεῖς τὸ φῶς. 

Γιατί;

Διότι ὑπερβαίνει τὸ φῶς!

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται στὴν κατάστασι αὐτὴ τοῦ δοξασμοῦ, ὅταν παρέλθη ἡ ὅρασις τοῦ Φωτός, συνεχίζει νὰ συναναστρέφεται κανονικὰ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός του, γιὰ ὅσο διάστημα συνεχίζεται αὐτὴ ἡ θεωτικὴ ἐνέργεια ἐπάνω του. 

Αὐτό  τό  βλέπομε καθαρά στούς βίους τῶν Ἁγίων. 

Βλέπομε δηλαδὴ ὅτι, ὅταν βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος σὲ ὑπὲρ φύσιν κατάστασι, συνεχίζει νὰ συναναστρέφεται τοὺς ἄλλους γύρω του μὲ μόνη τὴ διαφορὰ ὅτι δὲν τρώγει, δὲν πίνει, δὲν κοιμᾶται, δὲν πηγαίνει γιὰ φυσική του ἀνάγκη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς καταστάσεως αὐτῆς, διότι βρίσκεται σὲ ὑπὲρ φύσιν κατάστασι καὶ τὸν συντηρεῖ στὴν ζωὴ μόνη ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...

Ὁπότε, ἂν αὐτὴ ἡ κατάστασις διαρκέση π.χ. 40 ἡμέρες καὶ 40 νύχτες, ὅπως συνέβη στὸν Μωϋσῆ στὸ ὅρος Σινά, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος γιὰ τόσες ἡμέρες καὶ νύχτες δὲν κοιμᾶται, δὲν κουράζεται, δὲν τρώει, δὲν πίνει κλπ. 

Εἶναι δηλαδή ἐλεύθερος ἀπό τά ἀδιάβλητα πάθη, τά φυσικά πάθη τοῦ σώματος. 

Καὶ τοῦτο συμβαίνει, διότι γίνεται τότε μία ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας τοῦ πεπτικοῦ συστήματος καθὼς καὶ τοῦ ὕπνου καὶ ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐπίγειος ἄγγελος. 

Κατὰ τὰ ἄλλα ὅμως συμπεριφέρεται ὅπως οἱ ἄλλοι... Περπατάει, μιλάει, συναναστρέφεται μὲ τοὺς ἄλλους, μπορεῖ νὰ διδάσκη κλπ. καὶ ταυτόχρονα νὰ βρίσκεται καὶ στὴν κατάστασι αὐτή.

π. Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (†)
βιβλίο «Πατερική Θεολογία» 
___________________________________________________________________

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Σιωπή Κυρίες καί Κύριοι, μή θίγετε τά κακῶς κείμενα ~ Ι. Καβαλιώτης, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Παιδ. Κλινικῆς

Ι. Καβαλιώτης, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος,
τέως Διευθυντής Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Νοσοκομείου Λοιμωδῶν Θεσσαλονίκης

  • Γιατί μᾶς ἀπαγορεύουν νά συζητᾶμε τίς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου κατά κορωνοϊοῦ;
  • Γιατί ἐπικρατεῖ ἀναγκαστικῇ σιωπῇ;
  • Μήπως αὐτή ἡ ἀναγκαστική σιωπή σημαίνει πραγματικά ὅτι ἡ ἐπίπτωση τοῦ ἐμβολίου εἶναι χειρότερη ἀπό ὅτι θά μποροῦσε νά φανταστεῖ ὁποιοσδήποτε ἀπό ἐμᾶς;

Λοιπόν,

- Κάθε μέρα φεύγουν ἄνθρωποι (κυρίως νεότερης ἡλικίας - κάτω τῶν 60) χωρίς ἰατρικά... προβλήματα.

- Κανείς γιατρός δέν συνδυάζει καί δέν σκέπτεται νά συνδυάσει

- Κανείς ἐμβολιασμένος δέν τολμᾶ νά σκεφτεῖ ἤ νά συζητήσει ἀνάλογα περιστατικά

- Τελευταία ἀρχίζουν κάποιοι (ἐμβολιασμένοι) νά θέτουν τήν ὑπόνοια ἤ νά θεωροῦν βέβαιο ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ θάνατοι μπορεῖ νά ὀφείλονται σέ παρελθοῦσα Covid-19 (π.χ. θρομβώσεις). Μπορεῖ νά συμβεῖ καί αὐτό.

Προσέξτε ὅμως: αὐτοί πού δέν ἔχουν νοσήσει καί ἐμβολιάστηκαν; Φταίει ἡ νόσος καί σέ αὐτούς; Αὐτοί πού ἐμβολιάστηκαν καί στή συνέχεια νόσησαν, τί φταίει; 

Οἱ ἐμβολιασμένοι προσλαμβάνουν εὐκολότερα, καί νοσοῦν εὐκολότερα καί ἐνίοτε βαρύτερα. 

Αὐτό εἶναι δεδομένο σήμερα. Γιατί θέλουμε νά τό ἀγνοοῦμε; Καί εἶναι περίεργο τό ἑξῆς, καμία ἐπίσημη ἀνακοίνωση δέν μιλᾶ γιά τό ἄν αὐτός πού κατέληξε εἶχε ἐμβολιαστεῖ. Ὅλοι ὅμως θά διαλαλήσουν ἄν κάποιος κατέληξε ἀπό τή νόσο.

Πρόσφατα ἕνα νεαρό παλληκάρι κατέληξε στίς διακοπές του. Τά ΜΜΕ ἔγραψαν ὅτι ἦταν θετικός στόν κορωνοϊό καί παρόλα αὐτά πῆγε διακοπές. Κανείς ὅμως δέν ἔγραψε ἄν ὁ νεαρός εἶχε ἐμβολιαστεῖ προηγουμένως. Καί πιστεύω ὅτι δέν ὑπάρχουν σήμερα πολλοί φοιτητές πού εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Δέν τούς δέχονται στά πανεπιστήμια οἱ περισσότεροι καθηγητές.

Νομίζω ὅτι κάτι δέν πάει καλά. Καί ὅταν δέν μποροῦν νά συνδυαστοῦν σημερινά συμβάντα, φανταστεῖτε σέ δυό τρία χρόνια. Τότε εἶναι πού θά ἔχει ξεχασθεῖ κάθε τυχόν συσχέτιση. 

Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι μερικές φορές οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ἑνός ἐμβολίου ἤ φαρμάκου ἐκδηλώνονται σέ ἀπώτερο χρόνο. Ἐνίοτε καί στήν ἑπόμενη γενιά (π.χ., λήψη σκευάσματος ἀπό τήν ἔγκυο καί ἐκδήλωση βλαπτικῆς δράσης ἀργότερα στό παιδί).

Ι. Καβαλιώτης - Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, τέως Διευθυντής Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Νοσοκομείου Λοιμωδῶν Θεσσαλονίκης

Πηγή: orthodoxostypos


Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

«Παναγιά μου, τι να κάνω;» Και σε βοηθάει η Παναγία... ~ Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης


Σ’ ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, το γνωρίζετε, ιδιόρυθμο ήτανε. Είπε ο παπάς στον αγωγιάτη:

-Κύριε Δημήτριε, μου φέρνεις και μένα πέντε-δέκα φορτία ξύλα, να κάψω το χειμώνα;
-Θα σου φέρω, παπα-Εφραίμ.

Έφερε.
-Φερ’ τα από ‘δω.
-Όχι από ‘κει, το ζώο φοβάται, Γέροντα.
-Φερ’ τα από ‘δω, ντε.

Μαλώσανε.
-Ασυγχώρητος.
-Κι εσύ ακοινώνητος.

Έφυγε ο αγωγιάτης πήγε απάνω στο βουνό. Ο παπάς τώρα τι πρέπει να κάνει;

Μπορεί να λειτουργήσει, να φέρει σε αδιαφορία, ότι εγώ είχα δίκιο; Όχι.. Μπορεί να λειτουργήσει; Όχι. Τι να κάνει.

Τώρα μάχονται δύο: «Καλά, αύριο που θά ‘ρθει -γιατί ήτανε βραδάκι- αύριο που θά ‘ρθει ο αγωγιάτης, του λέω ότι να με συγχωρέσει». Ο άλλος λέει: «Καλά, αν δεν έρθει ο αγωγιάτης αύριο κι έλαβε ένα τηλεγράφημα από τη γυναίκα του να πάει ότι το παιδί αρρώστησε, τι θα κάνεις;»

Πάτερ, εδώ είναι ο θησαυρός του καλογήρου. Προσευχή.
-Παναγία μου, τι να κάνω; (Το Ιβήρων ήταν το μοναστήρι.)

-Παναγία Πορταΐτισσα, τι να κάνω, βοηθησέ με.
Κεραυνοβόλος έρχεται η πληροφορία, η έμπνευση, να πούμε, η παρουσία της Παναγίας.

Όλοι μας ξέρομε ότι τα μοναστήρια τα Αγιορείτικα, όταν βασιλεύει ο ήλιος κλείνουνε. Έχουν όμως κι ένα πορτάκι μικρό τόσο, που εν καιρώ, σπάνια το ανοίγουν αυτό. Ανάβει λοιπόν ο παπάς το φανάρι του, περνάει το πορτάκι κι ανεβαίνει απάνω στο βουνό.

-Καλησπέρα σας.
-Καλώς τον παπά.
-Ευλογημένε κύριε Δημήτρη, να με συγχωρέσεις.
-Θεός σχωρέσου. Συγχώρεσέ με κι εσύ.

Συγχωρεθήκανε και κατέβηκε κάτω ο παπάς πάλι και λειτούργησε την άλλη μέρα. Βλέπετε ότι σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η προσευχή.

Δεν μπορείς εκείνη την ώρα τι να κάνεις, σαστίζεις δεν ξέρεις τι να κάνεις. «Παναγία μου, τι να κάνω;»

Και σε βοηθάει η Παναγία. Δεν μπορείς, πάτερ, να λειτουργήσεις.

«Μη τα αμαρτήματά μου κωλύσωσι ενθάδε παραγενέσθαι το Άγιόν Σου Πνεύμα».

Πάτερ μου, λειτουργάμε, μεταλαμβάνομε, η χάρις κατέρχεται, αλλά «μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα», το λέμε κι αυτό.

~ Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης
_____________________________


πηγή: απο Styliani Almp

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Η πρωτεργάτρια της νοεράς προσευχής...

''Η πρωτεργάτρια της νοεράς προσευχής...''

Η πρωτεργάτρια
της νοεράς προσευχής...
Όσα χρόνια παρέμενε μέσα στο ιερό του Ναού ως παιδί,
αυτή ήταν η αδιάλειπτη εργασία της.
Το χάρισμα αυτό το έλαβε κατευθείαν
από την ίδια ένας σύγχρονος όσιος γέροντας,
ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής...
Κυοφόρησε και έφερε στον κόσμο την Αλήθεια,
και ο κόσμος Της ανταπέδωσε
πόνο και σταυρό...
Πόνεσε όσο καμία άλλη,
γιατί αγάπησε όσο καμία άλλη.
Και αγάπησε αληθινά,
γιατί αγάπησε την μόνη Αλήθεια..
Τον Υιό της και Θεό...
Όταν ηρπάγη ο νους του Οσίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού στον ουρανό, ρώτησε τους αγγέλους, απορημένος γιατί Εκείνη έλειπε, και η απάντηση που πήρε ήταν:
"Η Παναγία δεν είναι εδώ. Τρέχει στα πέρατα της γης και βοηθά όποια ψυχή την επικαλείται..."
Ο άγιος Εφραίμ ο εν Νέα Μάκρη, όσο ήταν εν ζωή, ευλαβούταν πολύ την Παναγία και καθημερινά διάβαζε τους χαιρετισμούς.
Η Παναγιά ως αντίδωρο
στην μεγάλη του αυτή αγάπη,
τού έδωσε το χάρισμα,
όταν κάποιος τον επικαλείται
να απαντάει άμεσα...
Λίγα και φτωχά τα λόγια Παναγιά μου μπροστά στο μεγαλείο της ταπείνωσής Σου, της σωφροσύνης Σου, της αγιότητάς Σου. Ξέρω πώς δεν μας ξεχνάς και μεσιτεύεις πάντα σε Εκείνον για μας τους αθλίους...
Τον κατευνάζεις και Τον παρακαλάς για μας.
Μήτηρ αειπάρθενε και υπερευλογημένη πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών.
Χαίρε και πάλι χαίρε Θεοτόκε Παρθένε, Κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά Σου...
Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου. Ότι Σωτήρα έτεκες πάντων των ψυχών ημών....

 Κατηχήτρια του Χριστού, (και ας μην το λέγει ποτέ) με απλή, αγαθή, και απερίεργη καρδιά, ας το πω του λόγου μου για εκείνη, και ας έχει κάπου ξεχασμένο και ενα ''λογοςφωτάκι''  (logosfotos.blogspot.com)


Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΩΤΗΤΩN


Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκδόθηκε ἡ Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997, ἀπευθυνόμενη «Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν» μὲ τίτλο «Ἡ Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν ‘‘Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα’’». 

Ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας καὶ δημοσιεύτηκε στὴν ἔκδοση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Πρὸς τὸ Λαό»(τ.21, Ἀπρίλιος 1997).


Τέκνα ὑμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ. Χάρις ὑμῖν εἴη ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος.  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἐγράφησαν, ἠκούσθησαν καὶ ἔγιναν πρόσφατα ἐξ αἰτίας τῶν προβληματισμῶν ποὺ προεκάλεσε ἡ Συνθήκη «Σένγκεν» καὶ ἡ ψήφιση τοῦ νόμου «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα», ἀφοῦ ἐμελέτησε τὸ θέμα, ὑπακούουσα εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», ἀπευθυνόμενη στὰ πιστά της τέκνα, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

Ἀποδίδουσα «τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι» ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ μαζί της κάθε σώφρων Χριστιανὸς ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας, ποὺ στοχεύουν στὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ μας στὴν ἐπίγεια ζωή του, ρυθμίζονται ἀπὸ τὴν κρατικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ εἶναι ὑπόλογη ἐνώπιον τοῦ λαοῦ καὶ ἔχει χρέος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὶς ἐλευθερίες του, τὰ δικαιώματά του καὶ τὴν πρόοδό του.

Παράλληλα ὅμως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀλλὰ καὶ μαζί της κάθε Ἕλληνας πολίτης ἔχει, κατὰ τὸ Σύνταγμα, δικαίωμα νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν συνταγματικὰ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου. Ἔτσι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ ὁποιεσδήποτε διατυπώσεις ἐπάνω σὲ θέμα ἄγνωστο μέχρι τώρα (ὅπως τὸ λεγόμενο «ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα») δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ καλύπτουν ὅλες τὶς ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ζητήματος, κάνει ἔκκληση στὴν Κυβέρνηση καὶ γενικὰ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας μας, νὰ λάβει -μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἁρμοδιότητας καὶ τῆς εὐθύνης της- ὑπόψιν της τὰ ὁποιαδήποτε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ σχόλια. Καὶ στὴν συνέχεια νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερη προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ «ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα» μὲ τὶς νομοθετημένες συνταγματικὲς διαδικασίες καὶ νὰ ἐπιφέρει τὶς ἀπαιτούμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στὸν ψηφισθέντα νόμο.


Τὸ θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ σφραγίσματος .

Ἀκόμη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θέλει νὰ ἐπισημάνει ὅτι ,μὲ ἀφορμὴ τὴ Συνθήκη Σένγκεν καὶ τὸ σχετικὸ νόμο, ἦλθε καὶ πάλι στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ σφραγίσματός του, γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ὁμιλεῖ τὸ Ἱερὸ Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐπάνω στὸ θέμα αὐτό, ἐπειδὴ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δικαιοῦται νὰ διακηρύξει πρὸς κάθε κατεύθυνση τὶς ἀπόψεις της, ἀποδίδοντας «τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».

Ἔτσι ,λοιπόν, μὲ λύπη παρατηροῦμε ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ πολιτισμοῦ στὸν τομέα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν συνδέθηκε, ὡς μὴ ὤφειλε, μὲ τὸν ἀριθμὸ 666, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς κύριος κωδικὸς ἀριθμὸς στὴ σχετικὴ τεχνολογία. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀναφέρεται σαφῶς στὸ Ἱερὸ Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως  ὅτι εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιὰ τὴ σημασία τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ ἔχουν γραφεῖ καὶ ἀκουσθεῖ πολλὲς ἀπόψεις.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέχεται ὅτι ἡ Σφραγὶδα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι κάποιο ἐξωτερικὸ σύμβολο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς ἀνθρώπους μὲ βία καὶ  τυραννία, ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μὲ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει «υἱὸ Θεοῦ», καὶ γι’ αὐτὸ τὰ Μυστήρια αὐτά, καὶ ἰδίως τὸ Χρίσμα, ὀνομάζεται «σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ». «Μία σφραγὶς ἀληθῶς, ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις», λέγει ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος ὁ Θεολόγος. Καὶ τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ τὴν ἔχει καὶ τὴ διατηρεῖ ὅποιος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο «ἐν σαρκί» καὶ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Καὶ οὐδενὸς εἴδους σφράγισμα, ποὺ ἐπιβάλλεται μὲ βία καὶ τυραννικὰ, δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ καταστήσει ἀνενεργὸ τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἡ σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ἡ Ἀποκάλυψη, δὲν εἶναι ἕνα ἐξωτερικὸ σύμβολο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ μὲ τὴ βία, παρὰ τὴ θέληση καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ ἡ ἑκουσία ἀποκοπὴ του ἀπ’ τὴ ζωὴ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὴν ἑκούσια ἄρνηση τῆς πίστεως ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἔχουν γραφεῖ σπουδαῖες μελέτες ἀπὸ ἁγίους κληρικοὺς καὶ σοφοὺς θεολόγους καθηγητές.


Ὁ ἀριθμὸς 666

Ὅμως ὁ ἀριθμὸς 666, ἀπὸ τὴν ἀναφορά του στὴν Ἀποκάλυψη, εἶναι καθιερωμένος ὡς ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἠθελημένη καὶ συστηματικὴ εἰσαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ στὴ ζωή του καὶ ἐν προκειμένῳ στὴ ζωὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι σχεδὸν στὸ σύνολό του Χριστιανικὸ καὶ Ὀρθόδοξο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο βιώνει τὴν πίστη του συνειδητὰ τὸ κάθε ἄτομο. Βεβαίως εἶναι δυνατὸν καὶ ὁ ἀριθμὸς 666 νὰ εἶναι ἕνας χωρὶς καμμία πνευματικὴ σημασία ἀριθμός, ὅπως ὅταν ἀπαντᾶται στὴν ἀρίθμηση τῶν σελίδων ἑνὸς πολυσέλιδου βιβλίου ἢ στὸν αὔξοντα ἀριθμὸ μητρώου. Ὅμως μᾶς φαίνεται καὶ παράδοξο καὶ ἀντιφατικό, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἡ Χώρα μας νὰ ἔχει καύχημά της τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, τὴν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ στὴν Ἁγία Τριάδα, στὸ προσκυνητὸ Ὄνομα τῆς Ὁποίας ἔχει ψηφισθεῖ καὶ ἀφιερωθεῖ τὸ Σύνταγμά της, καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ ποὺ κυριολεκτικὰ στολίζει τὴ σημαία μας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ δεχόμαστε ὡς κράτος καὶ ὡς κοινωνία καταστάσεις καὶ νὰ ψηφίζομε νόμους (γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ θέμα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ ἄτομο, τὴν πίστη του στὸ Χριστὸ καὶ τὴ συνείδησή του), στοὺς ὁποίους νὰ παρεισφρέουν πρακτικὲς ποὺ προϋποθέτουν τὴ συμμόρφωση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας σὲ ἠλεκτρονικὸ σύστημα, τοῦ ὁποίου βασικὸ στοιχεῖο θὰ εἶναι ὁ κωδικὸς ἀριθμὸς 666. Δὲ συνιστᾶ αὐτὸ καταφρόνηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ; Δὲν ἀποτελεῖ πρόκληση καὶ σκάνδαλο γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ λαό μας;

Προβλέπουμε ὅτι οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ εἶναι πολλές. Καὶ δυστυχῶς θὰ κατευθύνονται ἀπὸ κύκλους ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας.

Γι’ αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπευθύνεται στὴν Κυβέρνηση καὶ στὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Χώρας μας καὶ συνιστᾶ ἐγκαίρως: Νὰ μὴ γίνει δεκτὸς ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ὁ ἀριθμὸς 666. Νὰ γίνουν σεβαστὲς καὶ νὰ τηρηθοῦν στὸ σημεῖο αὐτὸ οἱ κατ’ ἐπανάληψη καὶ ἀπὸ πολλοὺς ὑπεύθυνους παράγοντες τῶν κατὰ καιροὺς Κυβερνήσεών μας ἐπίσημες διαβεβαιώσεις.

Νὰ γίνει παρέμβαση στὴν ἡγεσία τῶν Χωρῶν- Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ- ἔστω καὶ ἂν μερικὲς ἔχουν κηρυχθεῖ κράτη «λαϊκά»- ὅμως εἶναι χῶρες χριστιανικὲς μὲ χριστιανικὸ πολιτισμό, καὶ νὰ ζητηθεῖ ἐπίσημα νὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ ἕναν ὁποιονδήποτε ἄλλον ἀριθμό. Μέσα στὴν τόση πρόοδο τῆς ἠλεκτρονικῆς ἄραγε δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀντικατάσταση ἑνὸς κωδικοῦ ἀριθμοῦ;

Γιὰ κανένα λόγο νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

Ἡ παρὰ ταῦτα τυχὸν ἐμμονὴ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου δὲ θὰ τρέφει εὔλογα τὴν ὑποψία ὅτι ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ δὲν εἶναι τυχαῖα καὶ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ χρήση του κρύπτεται κάτι ὕποπτο; Δοξάζομε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ  καὶ γιὰ ὅλες τὶς δωρεὲς Του στὸν Ὀρθόδοξο Λαό μας.

Δοξάζομε τὸ Θεὸ, διότι ἡ Χώρα μας κυβερνᾶται δημοκρατικὰ καὶ οἱ ἐλευθερίες καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ κάθε ἀτόμου προστατεύονται καὶ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας μας καὶ ἀπὸ τὶς Διεθνεῖς Συμβάσεις τόσο πολύ, ὥστε νὰ περιφρουροῦνται καὶ νὰ θεωροῦνται ἀπαραβίαστα ἀκόμη καὶ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα ὀλιγάριθμων «ἀντιρρησιῶν συνειδήσεως», ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ ἔρχονται σὲ καταφανῆ ἀντίθεση μὲ τὸ συμφέρον τοῦ συνόλου.

Ἐκφράζομε τὴν πεποίθηση  ὅτι ὁ λαός μας θὰ δεχθεῖ εὐμενῶς τὸ πνευματικὸ μήνυμα καὶ ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ κάνει ὅτι καλύτερο, γιὰ νὰ μὴ χρειασθεῖ νὰ μεταβληθεῖ ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας-ἂν μὴ ὁλόκληρος- σὲ «ἀντιρρησίες συνειδήσεως».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καὶ ἐν ὄψει τῶν ἡμερῶν τοῦ Σωτήριου Πάθους καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐχόμεθα εἰς πάντα τὸν εὐσεβῆ ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαὸ εὐφρόσυνο τὸ ἐγγίζον Ἅγιον Πάσχα, ἐπιδαψιλεύομεν δὲ εἰς αὐτὸν τὴν πατρικὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ ἔλεος.

Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ,

Πρόεδρος

Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ        

Ὁ Κορίνθου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καὶ Μήλου

ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου

ΤΙΤΟΣ

Ὁ Ἰωαννίνων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ὁ Γρεβενῶν ΣΕΡΓΙΟΣ

Ὁ Χίου, Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ὁ Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ὁ Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ὁ Νικαίας ΑΛΕΞΙΟΣ

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

Ὁ Διαυλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ


Πηγή: enromiosini.gr

Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο νούμερα ~ Αγίου γερ. Ιουστίνου Πίρβου

«Ζωή θυσιαζόμενης ἀγάπης»·
 Γέροντος Ιουστίνου Πίρβου 

Σκοπός μίας παγκόσμιας διακυβέρνησης, τούτη την ώρα, δεν είναι άλλος από την διάλυση του ανθρώπου και τη διάλυση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων...

Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο νούμερα, όπως οι κρατούμενοι. Προσπαθούν να διαλύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

Είναι μια προσπάθεια να γίνει η κοινωνία “ρομπότ”».

Σιγά – σιγά θα εξαφανιστεί απ’ αυτήν ο κανονικός άνθρωπος και θα μείνουν μόνο τα ρομπότ που ελέγχονται από τάχα ‘’ανώτερους’’ ανθρώπους, εκείνους που διευθύνουν τον κόσμο. Ο σημερινός πολίτης μας είναι τυφλωμένος, δεν καταλαβαίνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και δέχεται σαν ζώο την προσωπική του διάλυση.

Πρέπει εμείς να διαλύσουμε εκ των προτέρων αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, να κάνουμε ο,τι είναι δυνατόν για να μην δεχτούμε αυτήν τη νέα ηλεκτρονική τάξη πραγμάτων, αυτόν τον ‘πολιτισμό’’ της εικόνας και των οπτικών μέσων στο διαδίκτυο.

Παρατηρούμε την μείωση της αξίας του ανθρώπου ο οποίος ολισθαίνει από πρόσωπο σε όνομα και, τέλος σε αριθμό.

Ο άνθρωπος όμως μοιάζει στον Θεό, είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του και διαθέτει έμφυτα μέσα του όλα τα αποθέματα, ώστε να μην πέσει στην ύπουλη παγίδα. Ας μην πουλήσουμε την ελευθερία μας και το δικαίωμά μας να μοιάζουμε στον Ύψιστο Θεό!

Ο ηλεκτρονικός διωγμός είναι χειρότερος από άλλους. Παρατηρήστε σε τι βαθμό γνώσης έφθασε τώρα η επιστήμη, πως αναπτύχθηκε η τεχνολογία. Όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία των ανθρώπων , τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο διωγμός.

Τους ανθρώπους αυτούς εγώ τους βλέπω σαν δούλους του σατανά, και πιστεύω ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή με κακό σκοπό, εις βάρος του ανθρώπου, είναι πρόδρομοι του Αντιχρίστου…

Πιστεύω ότι, αν δημιουργήσουμε μία πνευματική ενότητα και αντισταθούμε μαζί, ο Θεός θα μας λυπηθεί.

Επειδή μόνοι μας δεν θα αντέξουμε. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτοί θέλουν να μας χωρίσουν.

Η αγάπη και η προσευχή έχουν πολλή δύναμη και η τεχνολογία τους θ’ αποδειχθεί αδύναμη, όπως λέει και ο Θεός στο Ευαγγέλιο: «Ου γαρ είσι δύο ή τρείς συνηγμένοι εις τό εμόν όνομα, εκεί είμι εν μέσω αυτών» (Ματθ. Ιή:20)(σ. 143).

Από το βιβλίο «Ζωή θυσιαζόμενης ἀγάπης»· Γέροντος Ιουστίνου Πίρβου , εκδόσεις Ἄθως


Πηγή: agiospatrokosmas.gr

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Ο γερ. Εφραίμ της Αριζόνα και η θεραπεία της δαιμονισμένης που εξομολογιόταν και κοινωνούσε..


~ Αφηγείται ο γερ. Εφραίμ της Αριζόνας: “Είχα πάει στον Καναδά και εκεί μίλησα στην Ελληνική ομογένεια, για τον διάβολο, για το πώς μάς ξεγελά και μάς υποσκελίζει στην αμαρτία...

Όταν τελείωσα την ομιλία και έφευγε ό κόσμος από το χώρο όπου έγινε ή ομιλία, ξαφνικά άρχισε να γίνεται ένας μεγάλος σαματάς.

Ήρθαν κάποιες κυρίες τότε και με ενημέρωσαν ότι κάποια μεγαλοκυρία είχε δαιμονιστεί. 

Φώναζε και ούρλιαζε ή δαιμονισμένη λέγοντας λόγια για μένα:

Με φανέρωσε αυτός ό άνθρωπος, με έβγαλε στη φόρα. Τί γυρεύει εδώ στον Καναδά; Ήρθε να πάρει τούς δικούς μου, τούς οποίους είχα καλά δεμένους. Θα του κάνω κακό και θα τον εκδικηθώ και πολλά άλλα παρόμοια έλεγε ή δαιμονισμένη.

Την μετέφεραν σέ ένα δωμάτιο. Και μόλις λίγο ηρέμησε, πήγα και την συνάντησα. Είχε κλειστά τα μάτια και έτρεμε σαν το ψάρι. Κατά το χρέος μου άνοιξα το Ευχολόγιο, φόρεσα το πετραχήλι μου και της διάβασα τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και όταν τελείωσα, άνοιξε τα μάτια, σταμάτησε να τρέμει και με λέει:

– Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ!

Πράγματι την εξομολόγησα. Ή κοπέλα αυτή είχε δαιμόνιο για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχε εκδηλωθεί μέσα της. 


Κοινωνούσε, εκκλησιαζόταν κανονικά, αλλά δεν γνώριζε oτι ήταν δαιμονισμένη...

Με αφορμή όμως εκείνη την ομιλία πού είχα κάνει εκδηλώθηκε το δαιμόνιο πού είχε. Πολλοί πού ήταν παρόντες στο σκηνικό με την δαιμονισμένη, ωφελήθηκαν πολύ και άνθρωποι πού δεν πίστευαν στα δαιμόνια και στον διάβολο, πίστεψαν στην ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων από το περιστατικό αυτό.

Το περιστατικό απλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή και με πήραν τηλέφωνο και από τις Η.Π.Α να πάω και εκεί στην ομογένεια να τούς μιλήσω και να τούς εξομολογήσω. 

Έτσι με τη Χάρη του Θεού πήγα και σέ εκείνους τούς ανθρώπους και βοηθήθηκαν και εκείνοι..”.

Από το βιβλίο: ''Ο Θεός Είναι Μαζί μας, Εμείς Είμαστε Μαζί Του;'' εκδ. Ορθόδοξη Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2015. πηγή: orthodoxhporeiakaizwh

αντίδωρον: Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Η ''συνταγή'' του πατέρα Ιουστίνου για τη θεραπεία των ασθενειών και του καρκίνου.

Η συνταγή του αγίου γερ. Ιουστίνου Πίρβου, 
για τη θεραπεία των ασθενειών και του καρκίνου.

- Σταμάτα να τρως κρέας καθόλου! Οι καρκινικοί όγκοι τρέφονται με πρωτεΐνες κρέατος και η προσευχή αλλάζει τα πράγματα, είναι πολύ πιο εύκολο.

- Άσε τα ανθρακούχα ποτά με σάκχαρα, γλυκαντικά, γιατί συμβαίνει το ίδιο, τα άρρωστα κύτταρα χρησιμοποιούν σάκχαρα για να πολλαπλασιαστούν.

- Νηστεψε από εδώ και στο εξής: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η νηστεία, για όσους μπορούν, καθαρίζει τον οργανισμό από σοβαρές ασθένειες και πάθη.

- Αν νηστέψεις 12 ώρες χωρίς νερό και φαγητό μαγειρεμένο στη φωτιά, αφήνεσαι στον Θεό, ώστε στο ανθρώπινο σώμα να εμφανιστεί ξαφνικά στο αίμα, ένα ένζυμο, μια ορμόνη που καταστρέφει το καρκινικό, το άρρωστο κύτταρο.

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, ο πατέρας μας λέει την ιεραρχική προσευχή πολλές φορές, την προσευχή της καρδιάς, το ''Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με'', όπως και προσευχή στη Μητέρα του Θεού, τον Ψαλμό 50 και το Σύμβολο της Πίστεως.

- «Συγχωρήστε όλους αυτούς που σας καταδίωξαν και σας έκριναν, προσευχηθείτε γι’ αυτούς!». Νερό για να πιείτε, το βράδυ, για να χορτάσετε περισσότερο...

- Όταν τελειώσετε τη νηστεία το βράδυ, φάτε λίγο ξερό ψωμί, λίγους σπόρους, ένα φρούτο ή ένα λαχανικό... που δεν είναι ψημένο στη φωτιά ή σε κονσέρβα.

- Κάνε άλλη μια γενική εξομολόγηση με όλες τις αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πηγαίνετε όσο πιο συχνά γίνεται στο Μυστήριο του Θείου Ευχελαίου, αμαρτίες όσο το δυνατόν λιγότερες και Θεία Κοινωνία τακτικά.

- Να αλείψεις τον εαυτό σου με λάδι από τα κεριά, (καντήλια) που καίνε μέσα σε μοναστήρια και εκκλησίες και κοιμητήρια προς τιμή των μαρτύρων στα κομμουνιστικά μπουντρούμια, που είναι μεγάλοι άγιοι στον ουρανό, ενώπιον του Θεού.

- Και για εσωτερικά προβλήματα, ρίξτε μερικές σταγόνες αγιασμού σε ένα κομμάτι ψωμί...

Η ''συνταγή'' του πατέρα Ιουστίνου Πίρβου,
για τη θεραπεία των ασθενειών και του καρκίνου.


(Λήψη από το περιοδικό ATITUDINI No. 74)
Πηγή: apantaortodoxias.blogspot.com

“Μερικοί ζητούν συμβουλή. Τούς λές...” ~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης


“Μερικοί ζητούν συμβουλή. Τους λές... Δεν θέλουν να υπακούσουν, τους είναι βαρύ αυτό. Έτσι αρχίζουν ακόμη και να σε εχθρεύονται...”

~ Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου


Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Πνευματικά Γυμνάσματα ~ Άγιος Νικόδημος ο ΑγιορείτηςἍγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
(Πνευματικὰ Γυμνάσματα).

τεραι σύντομοι μελέται, φυλακτήριον τῆς ψυχῆς καλούμεναι, διαμοιρασμέναι εἰς πᾶσαν ἡμέραν τοῦ μηνός.

 

Ἡμέρα ΙΑ΄.Περὶ μετανοίας.

Πηγή: Απο τον αδελφό Αλντεμπαράν, Το αραβικό όνομα Αλντεμπαράν σημαίνει ''αυτός που ακολουθεί - Εκείνον'', και το εξαιρετικόν ''Μικρό Ωρολόγιο'', wra9.blogspot.com

Share this