Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Δέν μπορεῖς νά εἴπης εἰς τούς Παπικούς, ὅτι ἔχουν Χάριν καί Μυστήρια. ~ Ἅγιος Πορφύριος

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν συμφωνοῦσε μὲ τοὺς διαλόγους, οὔτε μὲ τὶς μεταβάσεις τοῦ Πατριάρχη στὴ Ρώμη.

Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ 
(Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὅρος)

Ὁ γράφων, ὡς γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἅγιον Πορφυριον, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960, ὄτε οὗτος ἦτο ἐφημέριος εἰς τὴν Πολυκλινικὴν Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, καὶ διατηρήσας τὴν πνευματικὴν ἐπικοινωνίαν, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του,

βεβαιώνει ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος δὲν συνεφώνει μὲ τὰς μεταβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ρώμην οὔτε μὲ τοὺς διαλόγους, καθ’ ὂν τρόπον γίνονται. 

Τούτο μοί ἀνέφερε ἀπό τηλεφώνου, καί κατά μήνα Δεκέμβριον τοῦ 1987.

Αἴφνης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, κατὰ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1987, ὄτε ἠσχολούμην, μὲ τὴν κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱ. Κοινότητος, ὡς Ἀρχιγραμματεύς, σύνταξιν τοῦ σχεδίου τῆς ἐπιστολῆς...

δι’ ἢς ὁμοφώνως ἡ Ἱ. Κοινότης ἀντέδρασεν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν ἐπίσκεψιν ἐν Ρώμη καὶ τὰ ἐκεῖ γενόμενα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀκούω τὸ τηλέφωνον, καὶ τὸν Γέροντα Πορφύριον νὰ... ὁμιλῆ.

«Τί γράφεις, μωρέ;» Γράφω, Γέροντα, τὴν ἐπιστολήν, ἢν προτίθεται ἡ Ἱ. Κοινότης νὰ ἀποστείλη, ὡς διαμαρτυρίαν, εἰς τὸν Παναγιώτατον Πατριάρχην Δημήτριον, διὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ρώμην.

Καὶ συνεχίζει: «Διάβασε τὸ γράμμα νὰ ἀκούσω». Ὁ ὑποφαινόμενος εἰς τοιαῦτα δύσκολα δογματικὰ θέματα ποτὲ δὲν ἔγραφε πρὸς τὸν Πατριάρχην, χωρὶς νὰ συμβουλευθῆ τὸ ἀρχεῖον, πλούσιον εἰς τοιαῦτα θέματα, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἔνθα ἐξεφράζετο τὸ διαχρονικὸν φρόνημα τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Ἔγραφα λοιπόν: «Πῶς, Παναγιώτατε, μετέβητε ἐν τῷ ἀμοίρῳ τῆς Χάριτος Ναῷ τῶν ἀπ’ αἰώνων αἱρετικῶν; Ἡ Ρώμη δὲν ἔχει τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὔτε ἔγκυρα μυστήρια».

Καὶ ὁ πατὴρ Πορφύριός μου ἀπαντᾶ: 

«Ὡραία τά γράφεις. Θά ἀρέση ἡ ἐπιστολή εἰς τόν Πατριάρχην. 

Δὲν μπορεῖς νὰ εἴπης εἰς τοὺς Παπικούς, ὅτι ἔχουν Χάριν καὶ Μυστήρια. 

Δὲν ἔπρεπε ὁ Πατριάρχης νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Ρώμην, διότι αὐτοὶ κερδίζουν, χωρὶς νὰ διορθώνωνται καὶ ζημιοῦται ἡ Ὀρθοδοξία. 

Ὁ Παπισμός εἶναι μόνον ὑπερηφάνεια...

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μόνον ταπείνωσις. Ἔβλεπον μὲ τὸ διορατικὸν χάρισμα τὸν ναὸν τοῦ ἁγ. Πέτρου καὶ τὸ Βατικανὸν κατέβαλε κάθε προσπάθειαν νὰ ἐντυπωσιάση μὲ τὴν τελετουργίαν. Ὁ Πατριάρχης ἵστατο σοβαρὸς καὶ σκεπτικός...».

Ταῦτα καταθέτω εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, κατ’ ἐνώπιον Κυρίου, ὅτι μοῦ εἶπε ἐπὶ λέξει ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ καὶ προορατικὸς προφήτης Πορφύριος. 

«Τὰ μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἴνα καταισχύνη τοὺς σοφούς», ἴνα ἐκφρασθῶ κατὰ τὸν ἅγιον Ἀπόστολον Παῦλον.

Τό φρόνημα λοιπόν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ταυτίζεται μέ τό Ἁγιορειτικόν φρόνημα τοῦ Ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ.

Σχετικῶς μὲ τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα, ὡς τὸ μόνον ἀληθές, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰς πλάνας τῶν θρησκειῶν, τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐν Μήλεσι, ἀπὸ εἰκοσαετίας, ἔχει ἐκδόσει κασσέταν...

μὲ τὴν ἰδίαν τὴν φωνὴν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, δι’ ἢς στηλιτεύονται αἱ πλάναι τῶν θρησκειῶν.

Ὅμως, ὅπως διαστρέφουν τὸν διάλογον τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Σαμαρείτιδα, ὡς καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρας, διαστρέφουν καὶ παρουσιάζουν καὶ τὸν Ἅγιον Πορφύριον, ὡς δῆθεν σύμφωνον μὲ τοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους, διὰ νὰ στηρίξουν τὰς πλάνας των.

Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ 
(Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὅρος)
_____________________________

Σχόλιο Π. κοινωνίας: ''Θα γίνει μια θρησκεία..." (ομιλεί ο ίδιος ο Ἅγιος Πορφύριος )
''Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση να καταλάβετε, ότι δεν έχει σχέση η θρησκεία μας με άλλες θρησκείες, η Ορθοδοξία. 

Τώρα όμως όλος ο κόσμος, διάφορες νοοτροπίες, διάφοροι άνθρωποι και μεγάλοι, που ούτε καν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, έχουν τη γνώμη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές θρησκείες, διότι διχάζουν τους ανθρώπους και τους φέρνουνε σε ''έχθρα''...

Και όλοι φροντίζουν, μικροί, μεγάλοι και κράτη και ολόκληρες αυτές.. να γίνει μία θρησκεία. Και θα γίνει με ένα τρόπο τέτοιο. Ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Θα φτιάξουμε μια νέα θρησκεία Αυτό το κάνουνε οι...  Σιωνισταί. 

Και εργάζονται πολύ γι’ αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ν’ αφήσουνε… να βγάλουν μία ''νέα θρησκεία καλή'', (οικουμενισμό). Και ν’ αφήσουμε ότι υπάρχει κόλασις, ότι υπάρχει σατανάς και κάτι τέτοια. Ενώ η ορθοδοξία το σατανά τον έχει βάλει ως δόγμα. Δεν τα ξέρετε, Μέσα στο ευαγγέλιο είναι γραμμένα. Άμα αρνηθείς το σατανά, θα πει ότι δεν είσαι ορθόδοξος...'' 
~ Ἅγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

 
 Πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this