Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Να κρατήσουμε το αυτεξούσιο, να μην ασκεί βία επάνω μας ο διάβολος.


Κ. Δημήτριος Τσελεγκίδης, Καθηγητής Δογματικής, Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

«Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἐνῶ ἐντοπίζει τό κατ’ εἰκόνα στήν ὅλη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, δίνει ἰδιαίτερη ἔμφαση στό νοῦ.

Ἀλλά ὁ νοῦς καί ἡ λογική συνδέονται ἀναπόφευκτα μέ τό αὐτεξούσιο καί τήν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου, καί αὐτά τοῦ παρέχουν τή δυνατότητα νά τρέπεται πότε στό καλό, καί πότε στό κακό.

Ἄν ἡ αὐτεξουσιότητα ἀφαιρεθεῖ ἀπό τή λογική, τότε ἡ λογική καταντᾶ χωρίς οὐσιαστικό περιεχόμενο.

Χωρίς ἐλεύθερη θέληση καί ἀπόφαση δέν εἶναι νοητή καμιά εὐθύνη.

Μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει «λελυμένην πάσης ἀνάγκης τήν γνώμην», δηλαδή ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε εἴδους ἀνάγκη, παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, μπορεῖ νά διατηρεῖται στήν κατά φύση ζωή καί νά προσεγγίζει τόν Θεό... ἤ νά ἐκτρέπεται ἀπό τήν κοινωνία μαζί Του, καί νά κατευθύνεται πρός τόν θάνατο.

Δημιουργώντας ὁ Θεός αὐτεξούσιο, (ἐλεύθερο) τόν ἄνθρωπο στέρησε τήν δυνατότητα στόν πονηρό νά ἀσκεῖ βία πάνω στόν ἄνθρωπο.

Μόνο μέ πειθώ ἤ δόλο μπορεῖ νά ἐπηρεάσει ὁ διάβολος τή θέληση τοῦ ἄνθρωπου καί νά τόν κάνει κοινωνό τῆς ἀποστασίας του».
''Τούτo ἔστιν ἀληθής εὐσέβεια, τό μή πρός τούς θεοφόρους πατέρας ἀμφισβητεῖν...'' ~ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this