Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ευλογημένος γάμος ~ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός


Ο ευλογημένος γάμος

Καὶ παρήγγειλεν ὁ Κύριος νὰ παίρνη ὁ ἄνδρας μίαν γυναίκα· ὁμοίως καὶ ἡ γυναίκα ἕνα ἄνδρα. Καὶ ἀφοῦ ἀρραβωνιασθοῦν, νὰ ἐξομολογηθοῦν τὸ ἀνδρόγυνον μὲ πίστιν καθαράν, μὲ φόβον καὶ τρόμον καὶ μὲ εὐλάβειαν, καὶ νὰ μεταλαμβάνουν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια μὲ φόβον καὶ τρόμον καὶ εὐλάβειαν. Καὶ ἀφοῦ μεταλάβουν, νὰ στεφανώνωνται μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ ὕστερα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρας νὰ σμίγουνε.

Εἰ δὲ καὶ παίρνετε οἱ ἄνδρες δυὸ ἢ τρεῖς γυναίκας, ὁμοίως καὶ αἱ γυναῖκες ἀπὸ δυὸ ἢ τρεῖς ἄνδρας, δὲν εἶνε εὐλογημένος ὁ γάμος, ἀλλὰ λέγεται ἐκεῖνος ὁ γάμος πορνεία καὶ μοιχεία.

~ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός


Σχόλιο Π. κοινωνίας: Ίσως σε κάποιους σύγχρονους χριστιανούς τα τελευταία λόγια του Ισαποστόλου και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού φανούν κάπως ''σκληρά''. Είναι όμως πέρα για πέρα αληθινά εξ απόψεως του Θεού και της Ορθοδόξου Αγιοπνευματικής Παραδόσεως, φτάνει να ενθυμηθούμε τον λόγο Του Θεού: ''ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σάρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.'' (Ματθ. 19,6). Kαθώς και «απεχθάνομαι το διαζύγιο» (Μαλαχίας 2:16).

Υπάρχει βέβαια μέσα στο άπειρο έλεος και οικονομία του Θεού, και η μία και μόνη περίπτωση που ο επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος.


Μετάφραση: Σας λέγω δε τούτο· ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα αυτού, δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν πλην της πορνείας, και νυμφεφθή άλλην, διαπράττει μοιχείαν· και εκείνος που θα λάβη ως σύζυγον διαζευγμένην γυναίκα, διαπράττει μοιχείαν”.

Είναι ξεκάθαρο απο τα άνωθεν πως ενα δεύτερος γάμος, είναι πορνεία και μοιχεία, μόνον εκτός από την περίπτωση της συζυγικής απιστίας.

Σε κάθε περίπτωση,  ενα νιόπαντρο ζευγάρι είναι ανάγκη να ξεκινά τον βίο του Χριστοκεντρικά, με Πίστη, Αγάπη, και Εμπιστοσύνη πρός τον Θεο, κι ο ένας σύζυγος πρός τον άλλον, ενθυμούμενοι πάντοτε τον λόγο του Μεγάλου Βασίλειου, πως ο πραγματικός σκοπός του Γάμου στήν Ορθοδοξία, δεν είναι απαραίτητα η τεκνογονία, αλλά το να βοηθήσουν ο ένας σύντροφος τον άλλον να σώσουν την ψυχή τούς. Εύχεστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this